Ny version av SGU:s kartvisare för skred

En ny uppdaterad kartvisare för skred i finkorniga jordarter ska underlätta identifiering av riskområden och implementering av förebyggande åtgärder.

Skred innebär att en sammanhängande jordmassa kommer i rörelse. Normalt sker det i silt- och lerjordar men det kan även inträffa i slitiga eller leriga moräner då moränen är vattenmättad. Pågående och framtida klimatförändringar, med mer regn samt fler och kraftigare skyfall som följd, förväntas öka risken för skred i ett flertal områden i Sverige. Kunskap om geologiska försättningar för dessa händelser är därför viktigt för att kunna bedöma riskerna och vidta lämpliga förbyggande åtgärder.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har därför nyligen lanserat en ny version av sin kartvisare för skred i finkorniga jordarter. Kartan är tänkt att vara ett hjälpmedel i tidiga planeringsskeden för att lättare identifiera områden med risk för skred. Den nya versionen är enligt SGU mer detaljerad än tidigare versioner och med en större geografisk täckning. Information om skredrisk har tillkommit för flera nya områden i norra Sverige, närmare bestämt Skellefteå, Umeå, Luleå och Gällivare samt delar av Jämtlands län. Även mindre områden i anslutning till expansiva fjällorter finns nu med i kartan.

Det bör dock noteras att för delar av de norra områdena täcks inte alla typer av jordarter in av kartvisaren, något som i pressmeddelandet betonas av Gustaf Petersson Becher, statsgeolog vid SGU.

– När det gäller Jämtland eller andra fjällområden är det viktigt att tänka på att det här underlaget bara behandlar finkorniga sediment, alltså lera och silt. I många områden finns också förutsättningar för ras och slamströmmar i moränjord vid till exempel branta fjällsluttningar. Det är viktigt att känna till att detta inte syns i kartvisaren.

Även för delar av södra Sverige har kartvisaren uppgraderats med ny information, bland annat Göta älvdalen-området samt för områden runt Stockholm och Uppsala. Samtliga av dessa geografiska områden ingår i de, av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Statens geotekniska institut, utpekade tio nationella riskområden för ras, skred, erosion och översvämning. Arbetet med att identifiera dessa riskområden gjordes inom ramen för ett regeringsuppdrag som redovisas i rapporten Riskområden för ras, skred, erosion och översvämning (2021).

Läs hela nyheten och utforska den nya versionen av kartvisaren för skred på SGU:s hemsida.