Planeringshandbok för källsorterande avloppssystem i urbana områden

I projektet MACRO har en planeringshandbok för källsorterande avloppsystem tagits fram. Handboken ska vara ett planeringsstöd i stadsbyggnadsprocessen, främja samarbeten och förtydliga ansvarsfördelningen mellan förvaltningar och organisationer som blir involverade i källsorterande avloppssystem.

I handboken lyfts de positiva drivkrafterna och fördelarna som källsorterande avloppssystem är kopplade till. Resurshantering, miljö- och hälsa samt de operativa fördelarna med källsorterande system tas upp men även de risker och konsekvenser som finns behandlas. Bland annat så lyfts vikten av att det finns en politisk förankring och tydliga uppdrag till de olika organisationerna inom kommunen som är inblandad.

Planeringsprocessen delas in i olika skeden och i handboken beskrivs vad som är viktigt inom respektive fas. De skeden som man i handboken går igenom är:

  • Målskedet: Handlar om det långsiktiga arbetet där kommunen och berörda förvaltningar/bolag ser över sina över sina övergripande dokument och formulerar vilken riktning och målarbetet mot källsorterande avlopp ska ha.
  • Potentialskedet (var): Här pekas områden ut som har potential att införa källsorterande system. För att kunna göra det behöver man titta på befintlig infrastruktur och ta beslut om bland annat teknikval samt se över vilka utredningar och investeringars som behövs.
  • Projektskede 1 (hur): Nu är det dags att se över hur systemen ska införas. Här behöver det i detaljplaner och markanvisningsplaner definieras vilka förutsättningar som är nödvändiga, till exempel kring förbindelsepunkter, funktionskrav, nya tillstånd med mera.
  • Projektskede 2 och 3: När detaljplaner är klara så ska bygghandlingar för systemen och behandlingsanläggning tas fram. Sedan ska valt systemet byggas. Här behövs också förberedelser för den framtida driften med de avtal som fordras till exempel med avfallsavdelning, lantbrukare eller andra berörda.
1

Tips och goda exempel synliggörs

Inom varje skede i handboken går man igenom de steg som finns och viktiga aspekter att ta hänsyn till. I planeringsprocessen finns för varje underkapitel även boxar där tips och goda exempel lyfts upp. Dessutom finns en avslutande sammanfattning som kortfattat listar huvudansvar, relevanta beslut, underlag och dokument, övriga aktörer och tips för varje del av planeringsprocessen.

Kompetens är avgörande

Genomgående i hela handboken trycker man på vikten av att i alla led och genom hela processen ha kompetens. Detta eftersom källsorterande teknik är nytt både ur teknisk och juridisk aspekt för både kommunen, byggaktörer och de boende. För att bygga kompetens behövs både samverkan mellan olika enheter och organisationer samt insatser som till exempel studiebesök där sorterande avloppsystem finns. Man pekar också på vikten av att avsätta resurser för att samverka och utbilda sig både internt inom organisationerna och externt tillsammans med andra aktörer.

Beskrivningar av lösningar och inspiration

Handboken avslutas med ett kapitel där exempel på källsorterande avloppslösningar som finns eller som planeras beskrivs samt ett kapitel om hur idéen om källsorterande system kan bli verklighet.

Handboken på Vatten Avlopp Kretslopp

På Vatten Avlopp Kretslopp 2023 kommer ett kort panelsamtal om den nya handboken att genomföras med samtalsledare Elisabeth Kvarnström, Ecoloop som en programpunkt i seminarieblocket Vatten och avlopp i kretslopp den 15 mars, till konferensprogrammet.

Till handboken och mer information