Start Taggar Miljöbedömning

Tagg: Miljöbedömning

Redaktören rekommenderar Dagvatten: Tillvägagångssätt för bedömning av recipients känslighet för dagvatten

Under sommaren lägger vi ut inlägg som vi tror att du kan ha nytta av, men kanske har missat i nyhetsflödet. Rekommenderade inlägg från...

Mikroplaster från konstgräsplaner. Exjobb KTH 2017

Sammanfattning I en rapport från år 2017 uppskattade Svenska Miljöinstitutet (IVL) konstgräsplaner till att vara den näst största kvantifierade källan till spridning av mikroplaster till...

Underlagsmodell för prioriterings- och åtgärdsarbete med sjöar och recipienter, exjobb SLU 2017

Sammanfattning Detta examensarbete har utvecklat en modell som är riktad till att hjälpa kommuner att snabbare och enklare kunna identifiera problem med lokala sjöar. Modellen...

A performance investigation of stormwater accommodations, Exjobb 2017

Utdrag ur sammanfattningen Rapporten beskriver sju olika typer av dagvattensystem så som; rain gardens, dagvattendammar, brunnar, skärmbassänger, svackdiken, rör-/betongmagasin samt krossdiken på begäran av Structor Mark...

Predictions of future stormwater quality and runoff

Sammanfattning Rapporten består av tre kortare artiklar. Nedan sammanfattas huvudresultaten från dessa tre: 1) Effekter av förändringar i regnegenskaper på dagvattenkvalitet på grund av klimatförändringar Större regndjup...

Climate impact on contaminant dispersion in the river basin of Göta Älv, SGI 2016

Sammanfattning Rapporten är resultatet av projektet DiPol (Impact of climate change on the quality of urban and coastal waters) som pågick 2009-2012. Syftet med DiPol...

Bedömning av flora och fauna i åtta dagvattendammar. BioDivers, 2009

Sammanfattning Åtta nyanlagda dagvattendammar i Falkenberg har naturinventerats som komplettering av en inventering som utfördes för 24 dammar 2005. Syftet var följande: att göra en översiktlig...

Bygga på naturmark utan att öka flöden?

När befintlig naturmark exploateras, finns det möjlighet att bygga på ett sådant sätt att dagvattenflöden och föroreningstransporten inte ökar? Läs svaret från Thomas Larm,...

Jordbruksmark och kontrollerade översvämningsytor

Jordbruksverket har fått i uppdrag av regeringen att undersöka potentialen och möjliga risker med att använda uppströms jordbruksmark till kontrollerade översvämningsytor för att skydda...

Guide för värdering av ekosystemtjänster, NV 2015

Sammanfattning (utklipp från rapporten) Ekosystemtjänster är nödvändiga för människans välbefinnande och välfärd. Ändå tar vi dem ofta för givna. Ekosystemtjänster handlar om vanliga produkter som...

Senaste artiklarna