Start Taggar Dagvatten

Tagg: Dagvatten

Ny programpunkt under VAK den 15 mars: Studiebesök till Mariastadens dagvattenlösningar

Nu finns det möjlighet att under VAK 2023 anmäla sig till ett studiebesök till stadsdelen Mariastaden i Helsingborg. Under besöket får du lära dig...

Placera skyfallsplanen i VA-planen eller i vattentjänstplanen?

Marie Albinsson, VA-planeringsexpert på Ecoloop svarar på frågan om vart skyfallsplanen kan placeras bland kommunens olika VA-planeringsdokument och förtydligar vilka skyfallsfrågor som måste finnas...

”Är man inte representerad på VAK finns man inte”

FlexiClean är ett av företagen som var snabba att boka en monterplats i utställningen på VAK 2023 i Helsingborg den 15-16 mars. Vi har...

Malin Ljungdahl från Tyréns förstärker expertpanelen på VAK 2022

Malin Ljungdahl är ny expert i programpunkten Fråga experten: dagvatten och VA-planering. Hon svarar gärna på inskickade frågor om kommunal VA-planering och VA-ekonomi från...

Årets dagvattenhjälte 2019 korades under Vatten Avlopp Kretslopp

För första gången i konferensen Vatten Avlopp Kretslopps historia delades ett pris ut till årets dagvattenhjälte. Årets pristagare är Godecke Blecken, biträdande professor vid...

Nationella konferensen Avlopp & Miljö 2019 (#NAM19)

Konferensen har dagvattenrening och miljörätt för kommunalt avlopp som tema. Nationella konferensen Avlopp & Miljö är ett forum för kunskapsutbyte och diskussion om dagvatten, spillvatten,...

Värnamo kommun har en ny VA-plan

Ny VA-plan och VA-översikt Värnamo kommun har en ny VA-plan som antogs slutet av november 2018. VA-planen innehåller förutom den långsiktiga planen även andra delar....

Exempel på va-kommunikation från VA SYD

Nina Steiner kommunikatör på VA SYD deltog på VA-guidens utbildning i va-kommunikation som genomfördes den 24:e april och berättade om deras arbete med att...

Att definiera normaldagvatten: förslag och resonemang, SVU 2017

Utdrag ur sammanfattningen Projektet har utrett om VA-huvudmannens skyldighet kan begränsas till ett ”hushållsdagvatten” på motsvarande sätt som dricksvatten- och spillvattentjänsterna är kopplade till hushållens behov....

VA-plan för Vaxholms stad, 2014

Va-planen för Vaxholms stad antogs i november 2014 och innehåller bland annat: Plan för VA-försörjning inom nuvarande verksamhetsområde Plan för VA-försörjning utanför nuvarande verksamhetsområde ...

Senaste artiklarna