Start Taggar Skyfall

Tagg: Skyfall

Frågor och svar från webbinarium om juridiken kring skyfall och stigande vattennivåer

Den 29 maj anordnade VA-guiden ett webbinarium om juridiken kring skyfall och stigande vattennivåer i samarbete med Jonas Christensen, miljöjurist vid Ekolagen Miljöjuridik. Under...

Vetenskapsradion om att Tokyos enorma skyfallstunnlar inte längre räcker till

Det pågår ett skifte i japansk syn på hur översvämningar ska hanteras. I Tokyo räcker inte längre tekniska lösningar som skyfallstunnlar och vallar för...

Projektet ARCADIA ska klimatsäkra Skåne

Ett regionalt partnerskap i Skåne deltar i det internationella projektet ARCADIA, vars syfte är att svara på den ökade efterfrågan av åtgärder mot klimatförändringar...

Hur ska grönytor designas och driftas för att minska översvämningsrisken i städer?

Tyréns och Luleå tekniska universitet har i en studie utvärderat hur initial markmättnad, markpackning och jordtyp påverkar översvämningar i urbana miljöer. Resultatet visade bland...

Enkel och gratis beräkningsmodell visar effekten på avrinning då skog ersätts med byggnader

En ny studie vid Högskolan i Gävle och Chalmers tekniska universitet ger ökad förståelse om vilken effekt exploatering av skogs- och grönområden har på...

Kraftig prisökning på hemförsäkringar i Kalifornien – snart en verklighet även i Sverige?

Fastighetsägare i Kalifornien får, på grund mer frekventa naturkatastrofer, allt svårare att teckna hemförsäkringar till rimliga priser. Innebär de senaste årens problem med skyfall...

Icke-försämringskrav för skyfall i detaljplaner?

En utgångspunkt i detaljplaner är att dagvattenavrinningen inte får leda till någon försämring av miljökvalitetsnormer i recipienten. Finns det något juridiskt stöd för att...

SVU-projekt ska undersöka samverkansformer för dagvatten och skyfall

Ett nytt SVU-projekt ska undersöka olika samverkansformer för gemensamma dagvatten- och skyfallsåtgärder. Utgångspunkten är fallstudier i fyra kommuner, med fokus på olika överenskommelser eller...

Fler områden i Sverige med betydande risk för översvämningar enligt MSB:s översyn

Tjugosex områden i Sverige har betydande risk för översvämning. Det visar den senaste översynen från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Områden som tillkommit är...

VA-huvudmannens ansvar att avleda skyfallsflöden från instängd detaljplan?

Vilket ansvar har VA-huvudmannen att avleda skyfallsflöden från en instängd detaljplan som bara kan avvattnas via det allmänna ledningsnätet? Vilka flödeskrav på avtappningen från...

Senaste artiklarna