Skötsel av dagvattendammar – Handbok Oxunda

Från inledningens läsanvisningar
Denna handbok ska fungera som ett stöd vid upprättande av skötselprogram, drifts- och tillsynsrutiner och ska även fungera som en uppslagsbok när man söker råd om skötsel av dagvattendammar, översilningsytor, överdämningsytor (torra dammar) och skärm-bassänger.

Handboken ger grundläggande kunskap om vattenreningsprocesser, vegetationens roll för vattenrening, syfte med olika typer av anläggningar samt målsättning med och skötselbehov för olika anläggningskomponenter. Till handboken hör flera bilagor som på olika sätt utgör stöd för drift- och skötsel och arbetet med att upprätta skötselprogram och tillsynsrutiner.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.