Närmare 400 miljoner kronor i stöd till Europas största vattenrestaureringsprojekt – i Sverige

Ål är en av arterna som ska gynnas av åtgärder i ett nytt vattenvårdsprojekt.

Pengarna som till stor del kommer från EU ska användas till mer än 500 åtgärder i 20 vattendrag i nio län i södra Sverige. Det handlar om åtgärder så som att ta bort vandringshinder, restaurera våtmarker och återställa livsmiljöer för fisk och andra vattenlevande djur.

Det är de nio länsstyrelserna inom Västerhavets- och Södra Östersjöns vattendistrikt, med Länsstyrelsen Skåne i spetsen, som fått pengar av bland annat EU till projektet Improve Aquatic LIFE. I projektet ingår även Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Karlstads universitet, Göteborgs universitet, Lunds universitet, Helsingborgs kommun, Tingsryds kommun och Sportfiskarna.

Särskilt fokus på lax, havsnejonöga och ål

Syftet med projektet är att genomföra åtgärder med fokus på restaurering av vattendrag, våtmarker och kustvatten.

– I Improve Aquatic LIFE kopplar vi ihop myndigheter, forskning och ideella organisationer. Att aktörer från olika håll samarbetar och genomför storskaliga projekt är nyckeln till en långsiktig effektiv restaurering och hållbar vattenförvaltning, säger projektkoordinator Vibeke Lirås i ett pressmeddelande på Länsstyrelsen Skånes webbplats.

I Skåne län kommer åtgärder att genomföras i Rönne å, Råån, Kävlingeån, Vramsån, samt i kustvatten. Det handlar bland annat om att återskapa stenrev i kustvatten, att återställa våtmarker och svämplan, samt att åtgärda vandringshinder i vattendrag med särskilt fokus på lax, havsnejonöga och ål. Därutöver ska de starkt hotade arterna flodpärlmussla och tjockskaliga målarmussla återintroduceras i vatten där de försvunnit eller minskat kraftigt. Budgeten för åtgärderna inom Skåne län är 50 miljoner kronor.

Hantera utmaningar kopplat till vattenbrist och torka

Länsstyrelsen i Kalmar län är också en partner i projektet och kommer att fokusera arbetet till vattendragen och Natura 2000-områdena Ljungbyån, Alsterån, Emån, Virån och Marströmmen. Även här kommer prioriterade åtgärder vara att bland annatta bort vandringshinder, biotopsvård och att återskapa våtmarker.

– I Kalmar län har vi stora utmaningar kopplat till vattenbrist och torka i ett förändrat klimat. Genom att återställa vattendrag och restaurera våtmarker förbättrar vi förutsättningarna för fiskar och andra vattenlevande djur, ökar landskapets vattenhållande förmåga och minskar avgången av klimatskadliga gaser. I ett så här stort projekt har vi också möjlighet att samarbeta och lära av varandra, vilket gör det ännu mer kostnadseffektivt, berättar vattenhandläggare Carina Pålsson i ett pressmeddelande från Länsstyrelsen Kalmar län.

Improve Aquatic LIFE startar i höst och ska pågå under sju år. Finansieringen kommer från EU (60%), Havs- och vattenmyndigheten (22,5%), Naturvårdsverket (5%) och övriga partners (sammanlagt 12,5%).