Start Dagvatten Anläggningswiki Skärmbassänger och flytande våtmarker

Skärmbassänger och flytande våtmarker

Skärmbassänger används som en end-of pipe lösning, det vill säga en samlande rening av dagvatten i slutet av systemet. För denna teknik tas till och med en del av själva recipienten i anspråk. Skärmbassänger fungerar likt en djup damm där vattnet leds en lång väg med hjälp av flytande eller fasta väggar som främjar sedimentering av partikelbundna föroreningar.

Ibland kompletteras skärmbassänger med så kallade flytande våtmarker som är växtbäddsmoduler. De består av en flytande stomme med våtmarksväxtlighet ovan vattenytan och bildar en filtrerande rotgardin under ytan. Stommen förankras med en bottenförankring. Flytande våtmarker kan också installeras som ett kompletterande reningssteg i andra öppna dagvattenreningsanläggningar som dammar och våtmarker.

Dimensionering

Ytbehov för en skärmbassäng är cirka 1–2 % av hårdgjord avrinningsyta. Medeldjupet bör vara minst 1 m. Om vattendjupet ökar minskar ytbehovet.

Reningseffekt

Skärmbassänger avskiljer föroreningar till ungefär samma grad som dagvattendammar; runt 60–65 % av partikelbundna tungmetaller, 50 % av fosforn och cirka 70–80 % av olja, PAH samt suspenderat material. Reningsgraderna kan öka om bassängen har kapacitet att avskilja även mindre partiklar. Då tekniken är relativt ny pågår fortfarande forskning om dess reningseffekt.

Flytande våtmarker kan möjligen öka reningseffekten men även denna teknik är relativt ny och forskning om dess effektivitet pågår.

Projekteringsanvisningar

Viktigt att tänka på/tips

  • Skärmbassängens botten är naturlig och styr sedimentationskapaciteten. Om förhållandena inte är optimala kan sektionering implementeras; sammankopplade fack med väggar av duk placeras ut för att bromsa flödet och förbättra sedimentationen.
  • Om utloppet placeras under vattenytan gynnas avskiljningen av flytande föroreningar som olja.
  • Svag is i delar av bassängen uppstår ofta under vintern, vilket kan utgöra en säkerhetsrisk. Varningsskyltar kan därför behöva placeras ut.

Drift och underhåll

• Väggarnas förankring bör kontrolleras löpande.
• Sediment som ansamlas på botten för rensas vid behov. Ett reglerbart utlopp som kan stängas är därför fördelaktigt för att hindra spridning av uppgrumlade sediment vid pågående rensning.

Tillsyn

Exempel på punkter som bör undersökas vid tillsyn av skärmbassänger redovisas här.

Produkter & Tjänster ANNONSER

 

Tecomatic AB

Tecomatics skärmbassänger bygger på beprövad teknik som leder dagvattnet genom en naturlig reningsprocess. Vi är en helhetsleverantör och trygg samarbetspartner som hjälper våra kunder med allt ifrån rådgivning och projektering till installation och uppföljning.


Kontakt
0480-258 31
[email protected]
Hemsida

Läs mer

Nedan hittar du de senaste artiklarna och expertsvaren på VA-guiden om skärmbassänger och flytande våtmarker.

Illustrationer

Illustrationer över anläggningen får fritt användas i dagvattenutredningar, rapporter, m.m. så länge du refererar till VA-guiden. Tryck på bilderna för att förstora dem.