Start Dagvatten Anläggningswiki Perkolationsmagasin

Perkolationsmagasin

Synonymer: Infiltrationsmagasin

Perkolationsmagasin anläggs under mark och har, till skillnad från avsättningsmagasin, en öppen botten och ibland även öppna väggar. Dagvatten leds in via perkolationsbrunnar eller ledningar till en underjordisk hålighet som är fylld med grovkornigt material, exempelvis makadam, eller plastkasetter. Den senare ger en betydligt större porositet och minskar volymbehovet vid anläggning. Magasinet kan omslutas av en skyddande geotextil. Anläggningen både fördröjer och renar dagvatten. Reningen sker genom sedimentation av partikelbundna föroreningar och infiltration och perkolation till underliggande mark. På så vis bidrar anläggningen även till den naturliga grundvattenbildningen.

Perkolationsmagasin läggs i anslutning till vägar, parkeringar, bostadsgårdar och andra hårdgjorda ytor. Detta magasin passar bäst i mark som är förhållandevis mäktigt och genomsläppligt.

Dimensionering

Ytbehovet är försumbart då magasinet är under mark, dock är minsta anläggningsdjup 0,5–1,0 meter. Dimensioneringen beräknas exempelvis utifrån dimensionerande nederbördsmängd, tillrinnande avrinningsyta samt att vattenvolymen i magasinet ska kunna tömmas på cirka 12 timmar. Vid kraftiga vattenflöden leds dagvattnet förbi magasinet via bräddfunktioner och/eller anslutna avledningsvägar.

Reningseffekt

Perkolationsmagasin har potential att avskilja både partikelbundna föroreningar, kolloider och lösta föroreningar. Om magasinet är väl dimensionerad och allt dagvatten tillåts perkolera ner till grundvattnet avskiljs föroreningar till 100 % då inget vatten förs vidare till dagvattensystemet.

Reningskapacitet i olika dagvattenanläggningar. StormTac (ver. 2022-01-19).

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP
Anläggning % % % % % % % % % %
Perkolationsmagasin med makadam 35 45 75 60 70 60 50 55 80 55

Reningskapacitet i olika dagvattenanläggningar. StormTac (ver. 2022-01-19).

Projekteringsanvisningar

Om perkolationsmagasinet fylls med exempelvis plastkasetter eller annat prefabricerat material bör leverantörens instruktioner angående utformning och dimensionering följas.

I Linköpings kommuns infoblad LOD på villatomter och bostadsgårdar sid. 12–13 finns en del projekteringsanvisningar för perkolationsmagasin/stenkistor på villatomter.

Viktigt att tänka på/tips

  • Då dagvattenanläggningen är otät bör anläggningsdjupet inte medföra risk att grundvattennivån stiger upp till anläggningen. Avståndet mellan magasinets botten och grundvattennivån bör därför vara minst en meter.
  • Sandfång eller liknande filter vid inlopp minskar risken för igensättning i magasinet.
  • Om bräddavlopp behövs kan detta installeras anslutet till ett öppet dike eller dagvattenledning.

Drift och underhåll

  • Inlopp behöver rensas kontinuerligt.
  • Kontrollera den hydrauliska konduktiviteten i magasinet med jämna mellanrum för att upptäcka eventuella igensättningar.
  • Efter 25 till 50 år kan materialet i och under perkolationsmagasinet behöva bytas ut.

Tillsyn

Exempel på punkter som bör undersökas vid tillsyn av perkolationsmagasin redovisas här.

Produkter & Tjänster ANNONSER

Perkolationsmagasin, Uponor Infra AB

Välj typ av magasin i vårt breda sortiment. Vi har rörmagasin, kassettmagasin och tunnlar. I sortmentet finns även dräningeringsrör och perkolationsbrunnar som kan användas som spridarledningar i makadammagasin.

Kontakt
033-17 25 00
[email protected]
Hemsida

Läs mer

Nedan hittar du de senaste artiklarna och expertsvaren på VA-guiden om perkolationsmagasin.

Illustrationer

Illustrationer över anläggningen får fritt användas i dagvattenutredningar, rapporter, m.m. så länge du refererar till VA-guiden. Tryck på bilderna för att förstora dem.