Skelettjordar

Synonymer: Trädväxtbädd

Skelettjordar har flera användningsområden. Den fördröjer och renar dagvatten men skapar även en god miljö för träd att växa i trots omgivande hårdgjorda ytor. Dagvattnet leds oftast till anläggningen via rännstensbrunnar med sandfång, men variationer finns. Dagvattnet renas då det infiltrerar genom skelettjorden, men även med hjälp av växtupptag. Om vattnet kan perkolera genom underliggande material kan även lösta partiklar avskiljas. Då vattnet renats leds det ut via en dräneringsledning.

Det finns två olika skelettjordar; vanlig och luftig skelettjord. En vanlig skelettjord har ofta matjord, kompost och/eller biokol inspolad i det luftiga förstärkningslagret. Detta förbättrar reningen av lösta ämnen jämfört med en luftig skelettjord, som å andra sidan har större volymkapacitet att fördröja och magasinera dagvatten. Skelettjordar anläggs på kvartersmark eller allmän platsmark för att ta hand om dagvatten från exempelvis parkeringar, gångvägar och tak.

Dimensionering

Ytbehovet är kring 5 – 20 % av den hårdgjorda avrinningsytan, vilket beror av jordens porvolym (oftast 0,1 för vanlig skelettjord och 0,3 för luftig skelettjord). Minsta anläggningsdjupet bör vara cirka 0,5 m.

Reningseffekt

Skelettjordar avskiljer 50 – 80 % av partikelbundna metaller och drygt 50 % av den partikelbundna fosforn samt kvävet. Även PAH, olja och suspenderade partiklar avskiljs med 75 – 90 %. Om det finns en sedimentationsbassäng i botten kan reningen öka. Vanlig skelettjord avskiljer lösta ämnen bättre än en luftig skelettjord.

Projekteringsanvisningar

Stockholm stad har tagit fram projekteringsanvisningar för skelettjordar med fokus på trädväxtbäddar i stadsmiljö: Växtbäddar i Stockholms stad – en handbok 2017.

Viktigt att tänka på/tips

• Om dräneringsledningen placeras en bit över botten av skelettjorden kan ett sedimentationsmagasin skapas.
• Luftiga skelettjordar har högre genomsläpplighet och därmed större fördröjningskapacitet än vanliga skelettjordar. Dessa passar därför bättre där det är ont och yta och fördröjning av dagvatten är prioriterat. Vanliga skelettjordar passar bättre där rening är första prioritet.
• Nedsänkningar runt dessa anläggningar kan skapa risker för synskadade. Sätt upp något som upptäcks med käpp, exempelvis kant.

Drift och underhåll

  • Brunnar behöver rensas regelbundet för obehindrad vattenföring och syretillförsel, framför allt för skelettjordar under tät beläggning.
  • Skelettjord med dagvatten innehållande en stor föroreningsbelastning behöver bytas ut med jämna intervall för att förhindra igensättningar.
  • Löpande skötsel av grönska.

Tillsyn

Exempel på punkter som bör undersökas vid tillsyn av skelettjordar redovisas här.

Produkter & Tjänster ANNONSER

Dagvattenbrunnar, Uponor Infra AB

Se vårt kompletta system av dagvatten-, dränerings-, väg- och perkolationsbrunnar. Hittar du inget i vårt standardsortiment kan vi projektanpassa en lösning för just ditt projekt, till exempel en luftningsbrunn eller flödesregleringsbrunn.


Kontakt

033-17 25 00
infrastruktur.se@uponor.com
Hemsida

Läs mer

Nedan hittar du de senaste artiklarna och expertsvaren på VA-guiden om skelettjordar.

Illustrationer

Illustrationer över anläggningen får fritt användas i dagvattenutredningar, rapporter, m.m. så länge du refererar till VA-guiden. Tryck på bilderna för att förstora dem.