Svackdiken

Synonymer: Ståldike, biofilterdike

Svackdiken är ett relativt enkelt system för att fördröja och avleda dagvatten från vägar, gator eller annan hårdgjord yta. De utformas som ett svagt sluttande skålformat och gräsbeklätt dike. Det kan även dimensioneras för säker avledning av höga flöden. Oftast anläggs svackdiken utan dräneringslager, till skillnad från infiltrationsstråk och makadamdiken.

Dikena kräver en svag till måttlig slänt- och längsgående lutning. Om marken har kraftigare lutning kan diket sektioneras likt terrasser i längdriktningen. Svackdiken kan med fördel kombineras med andra dagvattenlösningar och fungera som ett förbehandlingssteg.

Dimensionering

Svackdiken dimensioneras utifrån högflöden för att förebygga risken för erosionsskador. Flödeshastigheten bör inte överstiga 1 m/s. Ytbehovet är cirka 10 % av hårdgjord avrinningsyta och minsta anläggningsdjup cirka 0,5 m.

Reningseffekt

En viss infiltration av dagvatten sker i diket, men främst är det sedimentation som bidrar till rening av dagvattnet. Dock är oftast endast ett svackdike inte nog för att uppnå tillräcklig rening av dagvatten. Det är främst större partiklar som avskiljs och metaller har en reningsgrad på runt 20–25 %. Reningskapaciteten för lösta ämnen och mindre partiklar är låg.

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP
Anläggning % % % % % % % % % %
Svackdike 35 35 65 50 65 65 50 50 70 60

Reningskapacitet i olika dagvattenanläggningar. StormTac (ver. 2022-01-19).

Projekteringsanvisningar

Viktigt att tänka på/tips

• Svackdiken kombineras med fördel både före och efter andra reningssteg i dagvattensystemet. Exempelvis kan det fungera som trög avledning från en nedsänkt växtbädd eller som förbehandling till en dagvattendamm.
• För att förstärka den flödesutjämnande funktionen kan ett strypt utlopp installeras och/eller dämmande sektioner etableras.
• En bräddfunktion kan åstadkommas med hjälp av ett upphöjt brunnsintag som ansluter till dagvattenledning.
• Ett långt dike med strypt utlopp avskiljer både grova och finare partiklar bättre än ett kort dike med utlopp via en brunn eller bottenrör.
• En växthöjd på 5–15 cm anses vara optimalt för att kvarhålla partiklar i diket. En högre växtlighet kan minska flödesutjämningen något.
• Svackdiken är lämpliga för snölagring och avledning av smältvatten så länge in- och utlopp är isfria.

Drift och underhåll

• Snabbväxande gräs bör planteras i nyanlagda svackdiken som erosionsskydd och för att hämma ogrästillväxten.
• Löpande underhåll innefattar gräsklippning, renhållning och sedimentrensning.
• In- och utlopp bör kontrolleras och rensas regelbundet.

Tillsyn

Exempel på punkter som bör undersökas vid tillsyn:

  • Underhålls vegetationen så att växtligheten fungerar som ett erosionsskydd? Finns en skötselplan och följs den? Finns det spår av erosion?
  • Hur hanteras det bortrensade materialet; ligger det kvar eller forslas det bort?
  • Sitter utloppsbrunnen i rätt nivå för att vattnet ska kunna magasineras tillfälligt?

Mer information om genomgång av dagvattenanläggning finns i Handläggarstöd för tillsyn på dagvattenanläggningar sid. 21–22.

Goda exempel

Produkter & Tjänster ANNONSER

Dagvattenbrunnar, Uponor Infra AB

Se vårt kompletta system av dagvatten-, dränerings-, väg- och perkolationsbrunnar. Hittar du inget i vårt standardsortiment kan vi projektanpassa en lösning för just ditt projekt.

Kontakt

033-17 25 00
[email protected]
Hemsida

Brunn

Dräneringsrör, Uponor Infra AB

Fullslitsade och toppslitsade dräneringsrör i dimension 110-400 för dränering av svackdiken.

Kontakt
033-17 25 00
[email protected]
Hemsida

Uponor IQ rörsystem, Uponor Infra AB

Uponor IQ är vårt standardiserade rörsystem med diametrar upp till 1200mm. Bygg ditt eget avsättningsmagasin av rör och magasinsgavlar med inspektionsbrunnar förmonterade på hjässan.

Kontakt
033-17 25 00
[email protected]
Hemsida

Läs mer

Nedan hittar du de senaste artiklarna och expertsvaren på VA-guiden om svackdiken.

Illustrationer

Illustrationer över anläggningen får fritt användas i dagvattenutredningar, rapporter, m.m. så länge du refererar till VA-guiden. Tryck på bilderna för att förstora dem.