Start Dagvatten Anläggningswiki Infiltrationsstråk

Infiltrationsstråk

Synonymer: Infiltrationsdike

Infiltrationsstråk fungerar som trög avledning av dagvatten men renar det även till viss del. Stråket utformas som ett dike med svagt sluttande sidor. I botten anläggs ett dräneringsstråk med makadamfyllning och dräneringsrör som ansluts till dagvattennätet. Ovanpå det placeras grus, sandblandad matjord och gräs. Stråket bör luta något i längdled, alternativt delas upp i terrassektioner. Om systemet utsätts för kraftiga flöden kan bräddbrunnar installeras i kanten av diket.

Val av plats

Infiltrationsstråk anläggs främst i anslutning till hårdgjorda ytor, exempelvis vägar och parkeringar.

Dimensionering

Dimensioneringen beror av nederbördsmängd och infiltrationskapacitet. Generellt är ytbehov ungefär 10 % av hårdgjord avrinningsyta och ett anläggningsdjup på minst en meter.

Reningseffekt

Infiltrationsstråk kan avskilja partiklar större än 1,5 μm i hög grad. Kväveavskiljning ökar om en vattenmättad zon etableras i stråket. Infiltrationsstråk kan även rena organiska miljögifter och smittämnen från exempelvis djur. Reningskapaciteten är som högst i stråk med svag lutning, tätbevuxet gräs och genomsläpplig jord.

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP
Anläggning % % % % % % % % % %
Biofilter (även infiltrationsstråk) 65 40 80 65 85 85 55 75 80 85

Reningskapacitet i olika dagvattenanläggningar. StormTac (ver. 2022-01-19).

Projekteringsanvisningar

Viktigt att tänka på/tips

• Bräddbrunnar anläggs i höjd med den högst tillåtna vattennivån.
• Om föroreningsbelastningen är väldigt hög kan det vara fördelaktigt att anlägga ett förbehandlingssteg innan infiltrationsstråket, exempelvis ett svackdike. Detta för att minska inkommande sedimentmängd och risken för igensättning.
• Stråken kan användas som snöupplag. Dock bör då sand med nollfraktion inte användas under vinterväghållning då det riskerar att sätta igen ytan.

Drift och underhåll

  • Vid anläggande bör snabbväxande gräs etableras direkt för att skydda mot erosion och ogräs. Håll extra uppsikt över sådden de två första åren.
  • Löpande gräsklippning och renhållning.
  • En stor andel av föroreningarna ackumuleras i ytan av stråket, vilket påverkar infiltrationskapaciteten negativt. Ytlagret bör därför luckras eller rensas bort med jämna mellanrum. Det är mest fördelaktigt att rensa bort ytlagret då föroreningarna avlägsnas helt istället för att frisättas senare vid nedbrytning av organiskt material.
  • Se mer: Rekommendationer för drift och underhåll av infiltrationsanläggningar (Luleå tekniska universitet)

Tillsyn

  • In- och utlopp rensas/hålls rena, skräp rensas bort.
  • Diket undersöks efter tecken på erosion.

Goda exempel

Här samlas goda exempel.

Produkter & Tjänster ANNONSER

Dagvattenbrunnar, Uponor Infra AB

Se vårt kompletta system av dagvatten-, dränerings-, väg- och perkolationsbrunnar. Hittar du inget i vårt standardsortiment kan vi projektanpassa en lösning för just ditt projekt.


Kontakt

033-17 25 00
[email protected]
Hemsida

Dräneringssystem, Uponor Infra AB

Fullslitsade och toppslitsade dräneringsrör i dimension 110-400 för dränering av infiltrationsstråk eller makadamdiken.


Kontakt

033-17 25 00
[email protected]
Hemsida

Läs mer

Nedan hittar du de senaste artiklarna och expertsvaren på VA-guiden om infiltrationsstråk.

Illustrationer

Illustrationer över anläggningen får fritt användas i dagvattenutredningar, rapporter, m.m. så länge du refererar till VA-guiden. Tryck på bilderna för att förstora dem.