Makadamdiken

Synonymer: Krossdike, grusdike

Makadamdiken avleder, fördröjer, och till viss del renar dagvatten. De är diken fyllda med makadam (sorterad, krossad sten utan nollfraktion) och har ett dräneringsrör i botten anslutet till dagvattennätet. Dikesbotten kan både vara öppen eller tät beroende på om lokala förutsättningar tillåter infiltration till underliggande mark. Vid en öppen botten kan de då bidra till den naturliga grundvattenbildningen. Diket kan ha makadam ända upp till ytan eller bekläs med ett annat genomsläppligt lager.

Makadamdiken anläggs där dagvatten behöver avledas från en yta som en väg eller gata. Diket kan även vara ett försedimenteringssteg till en följande dagvattenanläggning. Lutningen i längdled bör vara låg, högst en procent. Makadamdiken kan också anläggas där plats saknas för något mer ytkrävande anläggningar som svackdiken.

Dimensionering

Ytbehovet är cirka 5 % av hårdgjord avrinningsyta och anläggningsdjupet bör vara minst 0,5 m. Fördröjningsvolymen i diket dimensioneras efter den nederbördsvolym eller det flöde som ska omhändertas. Dikets magasineringskapacitet beror av makadamens porvolym, vilket oftast ligger kring 30 %.

Reningseffekt

Makadamdiken avskiljer ungefär 50–90 % av större partiklar (> 1 mm) och föroreningar bundna till dessa. För lösta ämnen avskiljs ungefär 10–20 %. Få studier har ännu gjorts om makadamdikens reningseffekt, så siffror bör betraktas som riktvärden.

Rening kan förbättras om dräneringsröret placeras en bit ovanför botten – detta skapar en sedimentationsvolym. En högre andel fina fraktioner i ett makadamdike kan även förbättra reningen, men leder också till en minskad fördröjningsvolym och genomsläpplighet.

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP
Anläggning % % % % % % % % % %
Makadamdike 60 55 80 65 85 85 55 65 80 60

Reningskapacitet i olika dagvattenanläggningar. StormTac (ver. 2022-01-19).

Projekteringsanvisningar

Viktigt att tänka på/tips

  • Bräddning kan ske antingen förbi diket eller via bräddbrunnar som anläggs i nivå med högst tillåtna vattennivå i diket.
  • Det finns risk för igenfrysning i dike vid låga temperaturer, vilket kan hämma rening. Med god genomsläpplighet minskar dock risken för frysning.

Drift och underhåll

• Infiltrationsytan och bräddsystemet måste kontrolleras med jämna mellanrum för att förebygga igensättning.
• Ogräsrensning och renhållning ska ske kontinuerligt.
• Efter en tid kan makadamfyllningen behöva bytas på grund av ansamling av sedimenterade partiklar i porer. Ju högre föroreningsbelastning desto oftare bör makadamen ersättas.

Tillsyn

Exempel på punkter som bör undersökas vid tillsyn redovisas här.

Goda exempel

Här redovisas goda exempel om makadamdiken.

Produkter & Tjänster ANNONSER

Dagvattenbrunnar, Uponor Infra AB

Se vårt kompletta system av dagvatten-, dränerings-, väg- och perkolationsbrunnar. Hittar du inget i vårt standardsortiment kan vi projektanpassa en lösning för just ditt projekt.

Kontakt
033-17 25 00
[email protected]
Hemsida

Dräneringssrör, Uponor Infra AB

Fullslitsade och toppslitsade dräneringsrör i dimension 110-400 för dränering av infiltrationsstråk eller makadamdiken.

Kontakt
033-17 25 00
[email protected]
Hemsida

Läs mer

Nedan hittar du de senaste artiklarna och expertsvaren på VA-guiden om makadamdiken.

Illustrationer

Illustrationer över anläggningen får fritt användas i dagvattenutredningar, rapporter, m.m. så länge du refererar till VA-guiden. Tryck på bilderna för att förstora dem.