Start Dagvatten Anläggningswiki Överdämningsytor

Överdämningsytor

Synonymer: Torra dammar

Så kallade överdämningsytor eller torra dammar är större nedsänkta gräsytor som används för att fördröja och till viss grad rena dagvatten. Ytorna är utformade för att hantera höga flöden, till skillnad från mindre grönytor som endast infiltrerar dagvatten med rening som primär funktion.

I en överdämningsyta kan en vattenspegel uppstå tillfälligt, men vattnet infiltrerar gradvis och perkolerar ner till underliggande mark. Om underliggande mark har en begränsad genomsläpplighet installeras oftast ett (strypt) utlopp i botten. Ytorna kombineras ofta med en permanent vattenspegel (damm eller liknande), där flacka gräsytor om omgärdar den permanenta vattenvolymen fungerar som överdämningsyta vid regntillfällen, men som parkyta/gräsyta vid torrperioder.

Denna teknik används främst som ett komplement till andra dagvattenlösningar för att hantera större momentana dagvattenflöden. Överdämningsytor kan exempelvis anläggas före en dagvattendamm eller infiltrationsstråk.

Dimensionering

Ytbehovet för överdämningsytor varierar utifrån behovet av flödesutjämning. Minsta anläggningsdjup är ungefär en halvmeter. Vid dimensionering måste hänsyn tas till tömningstid för att ytan ska hinna torka mellan nederbördstillfällen.

Reningseffekt

Rening sker främst genom sedimentation och infiltration och varierar beroende på utformning och fördröjningstid. Generellt kan dock en stor del av partikelbundna föroreningar avskiljas. Även lösta ämnen kan avskiljas om infiltration möjliggörs. Ämnena bly, kadmium, nickel, olja och PAH har oftast de högsta reningsgraderna.

Under vintertid minskar reningseffekten något på grund av eventuell tjäle som hämmar infiltration. Om vägsalter når överdämningsytan kan även en större mängd metallföroreningar tillkomma.

Projekteringsanvisningar

Viktigt att tänka på/tips

• Överdämningsytor bör anläggas med flack släntlutning för enklare klippning och möjlighet att nyttja ytorna för andra aktiviteter.
• Ytans avtappning beror till stor del på underliggande marks egenskaper. Om marken är genomsläpplig och grundvattnet inte känsligt kan dagvatten tillåtas infiltrera för bättre reningseffekt. Om genomsläppligheten är låg bör ett (strypt) utlopp installeras för att motverka översvämning.
• Vattenvolymer som fördröjs och blir stående i lågpunkter under längre tid kan bli en miljö som mygg frodas i. För att missgynna myggen bör det säkerställas att ytan dräneras väl. Hårt klippta gräsytor och betad mark motverkar också myggförekomst.

Drift och underhåll

En del riktlinjer för vegetation och skötsel finns på s. 30–32 i Skötsel av dagvattendammar – en handbok.

  • En gång per år vid låg vattennivå bör gräset slås av. Om ytan ligger på parkmark ökar skötselbehovet. Det är viktigt att veta ytans bärighet och om den måste vara torrlagt eller ej för att bära parkmaskiner.
  • Träd, buskar och sly som inte är gräs bör avlägsnas.
  • Vid hög föroreningsbelastning kan sediment behöva avlägsnas fån ytan, vilket görs vid torrläggning.

Tillsyn

Exempel på punkter som bör undersökas vid tillsyn redovisas här.

  • Hur sköts växterna och hur hanteras de efter rensning? Kontrollera att vegetationen inte dominerar en för stor del av ytan.
  • Finns tecken på erosion eller fint material i slänter? Riskerar intilliggande material att sätta igen anläggningen?
  • Hur ofta kontrolleras sedimenttillväxten? När planeras sedimenttömning och av vilka delar av dammen?
  • Hur hanteras sedimentet vid tömning? Sker provtagningar för att se om det är miljöfarligt?

Mer information om genomgång av dagvattenanläggning finns i Handläggarstöd för tillsyn på dagvattenanläggningar s. 16–18.

Produkter & Tjänster ANNONSER

Dagvattenbrunnar, Uponor Infra AB

Se vårt kompletta system av dagvatten-, dränerings-, väg- och perkolationsbrunnar. Hittar du inget i vårt standardsortiment kan vi projektanpassa en lösning för just ditt projekt.


Kontakt

033-17 25 00
[email protected]
Hemsida

Länksamling

Läs mer

Nedan hittar du de senaste artiklarna och expertsvaren på VA-guiden om överdämningsytor.

Illustrationer

Illustrationer över anläggningen får fritt användas i dagvattenutredningar, rapporter, m.m. så länge du refererar till VA-guiden. Tryck på bilderna för att förstora dem.