Oljeavskiljare

Oljeavskiljare fördröjer och renar dagvatten från, som namnet skvallrar om, framför allt olja. Tekniken används för att komplettera andra dagvattenanläggningar och som skydd mot större oljeutsläpp och olyckor. Anläggningen består ofta av en inledande behållare med slamavskiljare. Vattnet leds sedan ut under en oljeskärm och vidare genom ett rör eller avloppsränna.

En oljeavskiljare kan anläggas i områden med risk för oljespill, exempelvis vid en bensinstation, eller där miljön är extra känslig, såsom vid en reningsanläggning eller dagvattendamm.

Dimensionering

Då oljeavskiljare placeras under mark är ytbehovet minimalt. Minsta anläggningsdjup är vanligtvis 1–2 meter. Oljeavskiljaren måste dimensioneras så den kan magasinera vatten i minst två timmar, vid kortare uppehållstid sker inte tillräcklig avskiljning av oljeföroreningar.

Reningseffekt

Olja i dagvatten reduceras med cirka 80 % beroende på utformning. Oljeavskiljningen sker gravimetriskt på grund av densitetsskillnaden mellan olja och vatten. Om anläggningen även har koalescensfilter eller lamellfilter kan ytterligare oljedroppar aggregera till större droppar som flyter upp till ytan. Oljeavskiljare kan även avskilja cirka 5–15 % av olika partikelbundna metallföroreningar genom sedimentation.

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS olja PAH16
Oljeavskiljare 5 5 10 0 10 0 0 5 20 15 80 5
Lamelloljeavskiljare 5 5 15 10 10 10 5 5 5 15 85

Reningskapacitet i olika dagvattenanläggningar. StormTac (ver. 2018-03-11).

Projekteringsanvisningar

För oljeavskiljare finns SIS standarder, men projekteringsanvisningar är produktspecifika och hänvisas till respektive tillverkare. I Naturvårdsverkets rapport Oljeavskiljare s. 5–9 finns beskrivet de generella utformningsprinciperna.

Viktigt att tänka på/tips

 • Det finns två klasser av oljeavskiljare med olika reningskapacitet. Klass 1 har en lägre utsläppshalt på maximalt 5 mg/l och kan hantera mindre flöden. Klass 2 har en maximal utsläppshalt på 100 mg/l men kan hantera höga flöden.
 • Avskilda föroreningar består mestadels av olja och slam. Dessa klassas som farliga avfall och måste hanteras på säkert sätt.
 • Oljeavskiljning fungerar inte ensamt som en komplett dagvattenrening, utan bör kombineras med andra reningsanläggningar.
 • Oljeavskiljning kräver stort behov av tillsyn.

Drift och underhåll

• Ungefär två gånger per år bör kontroll och underhåll av oljeavskiljare genomföras och dokumenteras.
• Minst vart femte år ska anläggningen tömmas, rengöras och besiktigas. Här inkluderas även kontroll av larm, oljeskiktets tjocklek, avstängningsanordning med mera.
• När 50 % av slamvolymen eller 80 % av lagringskapaciteten är oljefylld bör avskiljaren tömmas för att sedan fyllas med rent vatten innan system kopplas igång igen.

Tillsyn

Exempel på punkter som bör undersökas vid tillsyn:

 • Fungerar både det optiska och akustiska larmet?
 • Är en automatisk ventil som regleras utefter lagringsvolym installerad?
 • Finns en provtagningsenhet kopplad till avskiljaren?
 • Belastas oljeavskiljaren endast av ämnen som anläggningen kan hantera eller behövs kompletterande rening?
 • Hur ofta kontrolleras och underhålls oljeavskiljaren? Journalförs detta?

Mer information om genomgång av dagvattenanläggning finns i rapporten Tillsyn av oljeavskiljare från Miljösamverkan Östra Götaland samt i Naturvårdsverkets faktaskrift om oljeavskiljare s. 16-17

Goda exempel

Här samlas goda exempel på oljeavskiljare.

Produkter & Tjänster ANNONSER

Klargester oljeavskiljare, Kingspan BAGA AB

Oljeavskiljare för maximal separering. Våra oljeavskiljare är konstruerade för maximal separering av oljehaltigt avloppsvatten. Finns både i glasfiber och i polyeten, samt med och utan bypass.

Kontakt
+46 (0)455-61 61 50
[email protected]
Hemsida

VPI oljeavskiljare, Kingspan BAGA AB

Oljeavskiljare för maximal separering. Våra oljeavskiljare är konstruerade för maximal separering av oljehaltigt avloppsvatten. Finns både i glasfiber och i polyeten, samt med och utan bypass.

Kontakt
+46 (0)455-61 61 50
[email protected]
Hemsida

Läs mer

Nedan hittar du de senaste artiklarna och expertsvaren på VA-guiden om oljeavskiljare.

Illustrationer

Illustrationer över anläggningen får fritt användas i dagvattenutredningar, rapporter, m.m. så länge du refererar till VA-guiden. Tryck på bilderna för att förstora dem.

I am test text block. Click edit button to change this text.

2 kommentarer

 1. Länkar fungerar inte: Mer information om genomgång av dagvattenanläggning finns i Tillsyn av oljeavskiljare samt i Oljeavskiljare (Naturvårdsverket) s. 16-17

  • Hej Dimitra! Tack för att du uppmärksammade oss på de trasiga länkarna, dessa är nu fixade. Observera att det kan krävas att man rensar cachen i webbläsaren för att de nya länkarna ska synas.