Start Dagvatten Anläggningswiki Avsättningsmagasin

Avsättningsmagasin

Synonymer: Underjordiskt dagvattenmagasin, fördröjningsmagasin, rörmagasin

Ett avsättningsmagasin är ett underjordiskt magasin som kan vara både ihåligt eller fylld med ett poröst innehåll som makadam. Dock är botten tät till skillnad från ett perkolationsmagasin. Dagvattnet leds in till magasinet via brunnar och ledningar, vartefter det fördröjs och renas, främst genom sedimentation. Tömning kan ske via överfall, pumpning eller kontinuerligt genom ett strypt utlopp. Avsättningsmagasin har relativt dyra anläggningskostnader, men kan vara ett möjligt val då plats saknas för en öppen dagvattenlösning ovan mark, samt när dagvatten inte anses lämpligt att perkolera ner till grundvattnet.

Avsättningsmagasin anläggs under mark och oftast i anslutning till vägar, gator, parkeringsytor och bostadsgårdar.

Dimensionering

Ytbehovet är försumbart i och med att magasinet anläggs under mark. Minsta anläggningsdjup är 1–2 m. Om magasinet är ihåligt och anläggs med en meters djup krävs en yta på 2 m2 per 100 m2 hårdgjord avrinningsyta för att omhänderta 20 mm nederbörd. Om det istället är fyllt med makadam med en porositet på 0,3 krävs knappt 7 m2 per 100 m2 hårdgjord avrinningsyta.

Reningseffekt

Föroreningar avskiljs mer effektivt ju längre uppehållstid dagvattnet får i magasinet. Det är främst större partiklar som avskiljs men dagvattnet kan även renas från partiklar ner till 1,5 μm. Med ett poröst fyllnadsmaterial kan cirka avskiljningsgrader för koppar, zink, krom, olja och partiklar vara kring 55 – 75 %. Dock avskiljs kväve och andra lösta föroreningar i låg grad.

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS olja PAH16
Anläggning % % % % % % % % % % % %
Avsättningsmagasin 70 15 75 70 70 60 70 55 60 75 65 60

Källa: Reningstabell från dagvatten- och recipientmodellen StormTac (2018)

Projekteringsanvisningar

En viktig aspekt i projekteringen är materialval för att göra magasinet tätt. Konstruktionen kan bestå av exempelvis betongrör eller betongskivor. Fler anvisningar finns i Svenskt Vattens publikation P105, sida 82.

Viktigt att tänka på/tips

  • Ska magasinet vara ihålligt eller fyllt? Ett magasin fyllt med exempelvis makadam ger högre föroreningsavskiljning men kräver också en större anläggningsvolym. Ett makadamfyllt magasin kan också få en kortare livslängd då det inte kan tömmas på sediment.
  • För att minimera risken av igensättning kan ett sandfång eller en annan typ av filter installeras vid inloppet. Detta är särskilt viktigt i makadamfyllda magasin.
  • Om ett magasin anläggs under en parkering eller byggnad måste utformningen tåla belastningen.
  • Vid höga grundvattennivåer måste magasinet kunna stå mot den lyftkraft som orsakas av grundvattnet.
  • Magasinet bör vara utrustat med bräddfunktion för att förhindra utspolning av sediment vid kraftig nederbörd.

Drift och underhåll

  • Regelbunden tömning av eventuellt sandfång eller annat intagsfilter.
  • I tömningsbara magasin ska sedimenten avlägsnas regelbundet. Det är viktigt att sedimenteten hanteras på ett säkert sätt som inte skapar risk för utlakning av bundna metaller och andra föroreningar.
  • In- och utlopp bör utformas för att minimera risk för förfrysning och igensättning under kalla perioder.

Tillsyn

Exempel på punkter som bör undersökas vid tillsyn:

  • Hur ofta sker rensning av sandfång eller annat intagsfilter?
  • Hur upptäcks det om det finns brister i anläggningen? Kontrolleras vattennivån?

Mer information om genomgång av dagvattenanläggning finns i Handläggarstöd för tillsyn på dagvattenanläggningar.

Produkter & Tjänster ANNONSER

VPI fördröjningsmagasin, Kingspan BAGA AB

Fordröjningsmagasin används som extrakapacitet innan dagvattnet släpps ut i det kommunala dagvattennätet. Vid kraftigt regn, när dagvattennätet är fyllt, kommer nederbörd att lagras i dräneringsmagasinet tills kapaciteten i dagvattennätet åter räcker till. Det hjälper till att förhindra översvämningsskador. Vi levererar ett robust magasin i GRP. Kan leverera från 1 000 och upp till 130 000m3.

Kontakt
+46 (0)455-61 61 50
[email protected]
Hemsida

Uponor IQ rörsystem, Uponor Infra AB

Uponor IQ är vårt standardiserade rörsystem med diametrar upp till 1200mm. Bygg ditt eget avsättningsmagasin av rör och magasinsgavlar med inspektionsbrunnar förmonterade på hjässan.

Kontakt
033-17 25 00
[email protected]
Hemsida

Vortex dagvattenmagasin, Uponor Infra AB

Uponors Vortexbrunn är ett kompakt avsättningsmagasin (eller sedimenteringsbrunn). Finns med anslutningar för dagvattenledningar mellan 400-1400mm och flöden upp till 4000 l/s.


Kontakt

033-17 25 00
[email protected]
Hemsida

Weholite dagvattenrör, Uponor Infra AB

Weholite är vårt flexibla rörsystem med diametrar upp till 3500mm. Av dessa bygger vi projektspecifika anläggningar som avsättningsmagasin, teknikbrunnar och andra reningsanläggningar.


Kontakt
033-17 25 00
[email protected]
Hemsida

Läs mer

Nedan hittar du de senaste artiklarna och expertsvaren på VA-guiden om avsättningsmagasin.

Illustrationer

Illustrationer över anläggningen får fritt användas i dagvattenutredningar, rapporter, m.m. så länge du refererar till VA-guiden. Tryck på bilderna för att förstora dem.