Ny typ av dagvattenmagasin i Hedemora

Dagvattenmagasinet av stenull i Hedemora. Foto: Hedemora Energi.

I Hedemora finns, än så länge, Sveriges enda dagvattenmagasin med materialet stenull. Anläggningen ska minska volymen dagvatten till ett redan överbelastat ledningsnät.  

En planerad parkeringsplats invid kvarteret Ålen i Hedemora blev startskottet för en, i svenskt perspektiv, ny typ av dagvattenmagasin. Initalt var förhoppningen från byggherren att kunna ansluta parkeringens dagvatten till det kommunala ledningsnätet, men där blev svaret från kommunen snabbt nej.

Michael Heiting, va-projektör vid Hedemora Energi. Foto: Hedemora Energi.

– Platsen för parkeringen ligger i anslutning till en översvämningsdrabbad korsning och ett redan överbelastat ledningsnät, så det fanns ingen kapacitet att tillföra ytterligare dagvatten till ledningsnätet, säger Michael Heiting, va-projektör vid Hedemora Energi och projektledare för det nya dagvattenmagasinet.

Vanlig teknik i Nederländerna

Istället började Michael fundera och skissa på en fördröjningslösning som både kunde fördröja dagvatten från den planerade parkeringsytan och samtidigt ytterligare minska belastningen på den översvämningsdrabbade vägkorsningen. Valet föll på ett material som än så länge är ovanligt förekommande i Sverige – stenull.

– Jag har jobbat mycket med dessa frågor i Nederländerna, och där är det vanligt att använda stenull till anläggingar för fördröjning av dagvatten. Stenullen fungerar på samma sätt som en tvättsvamp och kan hålla ca 95 procent av sin egen volym, säger Michael Heiting.

I Nederländerna har tekniken med att fördröja dagvatten med hjälp av stenullsmagasin använts i cirka 10 år. Det har nu även börjat sprida sig till andra länder såsom Tyskland, Frankrike och Danmark. Magasinet i Hedemora är dock det första exemplet i Sverige.

Minska användningen av plast

Stenull består av diabas (en basisk bergart) som smälts tillsammans med koks vid 1600°C. Fibrer dras ut sedan från den smälta massan och binds ihop till block. Stenullens struktur gör att det innehåller mycket luft och kan därför hålla stora mängder vatten. Materialet är även motståndskraftigt och kan upprätthålla sin funktion under många år. Enligt Michael var just materialets tålighet en av anledningarna till att man bestämde sig för att ett dagvattenmagasin med stenull.

Magasinet av stenull installeras. Foto: Hedemora Energi.

– Tack vare stenullens hållfasthet krävs inte så mycket täckning jämfört med exempelvis plastkassetter. En täckning på omkring 600 mm är tillräckligt, och det är ju såklart positivt ur arbets- och kostnadssynpunkt, påpekar Michael.

En annan anledning Michael nämner är att stenull passade särskilt bra i den aktuella situation som gällde där parkeringen planerades. Dagvattenmagasinet ligger i en slänt med inloppet under marknivå och utloppet ovan marknivå. Tack vare stenullens förmåga att  hålla stora mängder dagvatten och samtidigt släppa ut vattnet långsamt, minskar risken för att allt vatten släpps direkt vid händelse av att magasinet skulle gå sönder.

– Den kanske viktigaste anledningen var dock att vi, genom att använda stenull, kunde minska användningen av plast under mark och därmed spridning av eventuella mikroplaster när plasten i kassetterna så småningom bryts ner, tillägger Michael.

Stort intresse

Dagvattenmagasinet är idag helt färdigt men Hedemora Energi har än så länge inte kunnat utvärdera anläggningen utan får invänta kommande kraftigare regn. Man ser dock redan nu positivt på att anlägga fler av dessa magasin i kommunen framöver. Intresset från andra kommuner i Dalarna har även varit stort.

– Det finns många positiva aspekter med stenull, inte minst att materialet också går att anpassa väl efter befintliga ledningar och kablar i marken. Inte heller stora stenar behöver flyttas för att magasinet ska kunna komma på plats då man helt enkelt skär ut stenullen efter dessa hinder, säger Michael.


Relaterat

Planlägga dagvattenmagasin på kvartersmark? Expertfråga
Utformning och dimensionering av anläggningar för rening och flödesutjämning av dagvatten
Är stenkista en vedertagen dagvattenlösning för att fördröja toppflöden?