Handläggarstöd för tillsyn på dagvattenanläggningar

Ett nytt handläggarstöd ska underlätta tillsynen av befintliga dagvattenanläggningar. Behöver du tips och råd om vad som är viktigt att tänka på inför, under och efter ett tillsynsbesök är detta något att titta närmare på.

Som ett steg att stärka kunskapen kring hur tillsynen på dagvattenanläggningar bör utföras har Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland tagit fram ett handläggarstöd med bl a en checklista att använda, tillsammans med förslag på generella och anläggningsspecifika punkter att kontrollera vid tillsynsbesöket. Stödet har sammanställts av en projektgrupp gemensam för Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland men med deltagare från ett flertal olika kommuner.

Före och under tillsynsbesöket

Handläggarstödet delas in i tre delar: 1) Inför tillsynsbesöket, 2) under tillsynsbesöket, och 3) efter tillsynsbesöket. Inför ett tillsynsbesök ingår bl a att identifiera och prioritera vilka dagvattenanläggningar som tillsynas i kombination med att identifiera tänkbara verksamhetsutövare. I handläggarstödet ges exempel på vanligt förekommande verksamhetsutövare och vilka uppgifter som bör begäras in för respektive dagvattenanläggning. Som tillsynshandläggare bör man även ha kunskap om vattenstatus och kommunens olika vatteförekomster. I handläggarstödet får du tips om var det går att hitta sådan relevant information.

Därefter ges tips på hur prioritering av dagvattenanläggning görs vad gäller vilken ordning tillsynen ska ske. Projektgruppen har tagit fram en prioriteringstabell som redovisas i handläggarstödet. Tabellen ger grundpoäng för en viss typ av markanvändning utifrån antagen föroreningsbelastning/risk. Ytterligare så kallade riskpoäng kan ges för bl a områdesskydd och efter bedömning av recipientens känslighet.

I handläggarstödets andra del beskrivs vad som bör kontrolleras i olika dagvattenanläggningar. Vissa delar är generella och kan behöva kontrolleras i alla anläggningar, med andra är specifika för en viss typ av anläggning. Anläggningarna som inkluderas i handläggarstödet är dagvattendammar, våtmarker, biofilter, svackdiken, underjordiska makadammagasin, tekniska filteranläggningar/brunnsfilter och slam- och
oljeavskiljare.

Efter tillsynsbesöket

I den tredje delen ges stöd till miljökontoren att göra en bedömning av anläggningens skötsel och funktion. I avsnittet beskrivs vad man bör tänka på vid upprättandet av en inspektionsrapport och generella och specifika bedömningsgrunder för vad som kan vara rimligt att kräva i det enskilda fallet. Läsaren kan även ta del av bestämmelser som ur ett rättsligt perspektiv är viktiga att ta hänsyn till i bedömningen tillsammans med förslag på beslutsformuleringar och hur ett ärende bör avslutas.

I handläggarstödets bilagor hittar du mycket annat matnyttigt, såsom hur vattenverksamhet definieras, olika provtagningsmetoder och inte minst checklistan för tillsyn av olika typer av dagvattenreningsanläggningar.

Fullständig referens: Miljösamverkan Västra Götaland, Miljösamverkan Halland (2019). Handläggarstöd för tillsyn på dagvattenanlägggningar. Version 2019-05-29

Ladda ner handläggarstödet här.