Start Dagvatten Anläggningswiki Tekniska filteranläggningar

Tekniska filteranläggningar

Det finns många typer av filteranläggningar, men gemensamt är deras huvudsyfte att rena dagvatten genom mekanisk, kemisk och/eller biologisk filtrering. Anläggningarna kan vara sektionerade i olika steg med varierande ändamål, exempelvis för avskiljning av skräp, olja och suspenderat material. Detta är därför en väldigt anpassningsbar reningsteknik.

De flesta filteranläggningar placeras under mark och passar därför väl i tät bebyggelse.

Dimensionering

Storlek av anläggning dimensioneras utifrån tillrinnande dagvattenflöde och -volym. Vanligtvis är den underjordiska kammaren 2–6 m lång och 1–4 m bred. Ytbehovet är försumbart då systemet anläggs under mark. Anläggningsdjupet bör vara vid tjälfritt djup eller minst två meter under jord.

Reningseffekt

Reningseffekten styrs av vilka reningssteg och filter som implementerats i respektive filteranläggning. Sedimentationssteg avskiljer cirka 80 % av de partikelbundna föroreningarna, såsom metaller och fosfor. För god avskiljning av lösta föroreningar bör filter som exempelvis lecakulor, kalksten eller rostjord appliceras. Kemiska och biologiska reningssteg kan öka reningseffekten.

Projekteringsanvisningar

Anvisningar är produktspecifika, det vill säga olika beroende på filtertyp och antal av dem i anläggningen. Instruktioner hänvisas till respektive tillverkare.

Viktigt att tänka på/tips

  • För tillräcklig kontakttid mellan filter och dagvatten bör vattenflödet inte överstiga 0,5 m/s.
  • Förbiledning av höga dagvattenflöden kan installeras för att undvika bortspolning av bland annat sediment och olja vid inkommande extremflöden.
  • En kranbil krävs ofta vid byte av filter.

Drift och underhåll

  • Inlopp, utlopp och alla filter bör kontrolleras och rensas från skräp regelbundet.
  • Komponenter för att avskilja sediment eller olja behöver rensas med vakuumsug regelbundet. Vid större föroreningsbelastning ökar behovet av detta underhåll.
  • Anläggningar med kemisk rening behöver fler kontroller än de utan.

Tillsyn

Exempel på punkter som bör undersökas vid tillsyn:

  • Hur ofta kontrolleras filtret och hur uppdagas det att det är dags för byte?
  • Hur ofta byts filtret ut?
  • Hur tas filtret hand om efter byte?
  • Finns serviceavtal?

Mer information om genomgång av dagvattenanläggning finns i Handläggarstöd för tillsyn på dagvattenanläggningar sid. 23–24.

Goda exempel

Goda exempel redovisas här.

Produkter ANNONSER

Dagvattensystem, Uponor Infra AB

Kontakt
033-17 25 00
infrastruktur.se@uponor.com
Hemsida

Illustrationer

Illustrationer över anläggningen får fritt användas i dagvattenutredningar, rapporter, m.m. så länge du refererar till VA-guiden. Tryck på bilderna för att förstora dem.