Start Dagvatten Anläggningswiki Tekniska filteranläggningar

Tekniska filteranläggningar

Det finns många typer av filteranläggningar, men gemensamt är deras huvudsyfte att rena dagvatten genom mekanisk, kemisk och/eller biologisk filtrering. Anläggningarna kan vara sektionerade i olika steg med varierande ändamål, exempelvis för avskiljning av skräp, olja och suspenderat material. Detta är därför en väldigt anpassningsbar reningsteknik.

De flesta filteranläggningar placeras under mark och passar därför väl i tät bebyggelse.

Dimensionering

Storlek av anläggning dimensioneras utifrån tillrinnande dagvattenflöde och -volym. Vanligtvis är den underjordiska kammaren 2–6 m lång och 1–4 m bred. Ytbehovet är försumbart då systemet anläggs under mark. Anläggningsdjupet bör vara vid tjälfritt djup eller minst två meter under jord.

Reningseffekt

Reningseffekten styrs av vilka reningssteg och filter som implementerats i respektive filteranläggning. Sedimentationssteg avskiljer cirka 80 % av de partikelbundna föroreningarna, såsom metaller och fosfor. För god avskiljning av lösta föroreningar bör filter som exempelvis lecakulor, kalksten eller rostjord appliceras. Kemiska och biologiska reningssteg kan öka reningseffekten.

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS olja PAH16
Anläggning % % % % % % % % % % % %
Magasin med filter 45 15 75 60 70 75 70 55 45 80 85 80

Reningskapacitet i olika dagvattenanläggningar. StormTac (ver. 2018-03-11).

Projekteringsanvisningar

Anvisningar är produktspecifika, det vill säga olika beroende på filtertyp och antal av dem i anläggningen. Instruktioner hänvisas till respektive tillverkare.

Viktigt att tänka på/tips

  • För tillräcklig kontakttid mellan filter och dagvatten bör vattenflödet inte överstiga 0,5 m/s.
  • Förbiledning av höga dagvattenflöden kan installeras för att undvika bortspolning av bland annat sediment och olja vid inkommande extremflöden.
  • En kranbil krävs ofta vid byte av filter.

Drift och underhåll

  • Inlopp, utlopp och alla filter bör kontrolleras och rensas från skräp regelbundet.
  • Komponenter för att avskilja sediment eller olja behöver rensas med vakuumsug regelbundet. Vid större föroreningsbelastning ökar behovet av detta underhåll.
  • Anläggningar med kemisk rening behöver fler kontroller än de utan.

Tillsyn

Exempel på punkter som bör undersökas vid tillsyn:

  • Hur ofta kontrolleras filtret och hur uppdagas det att det är dags för byte?
  • Hur ofta byts filtret ut?
  • Hur tas filtret hand om efter byte?
  • Finns serviceavtal?

Mer information om genomgång av dagvattenanläggning finns i Handläggarstöd för tillsyn på dagvattenanläggningar sid. 23–24.

Goda exempel

Goda exempel redovisas här.

Produkter & Tjänster ANNONSER

Dagvattensystem Vault, Uponor Infra AB

Vi hjälper till med dimensionering av en projektspecifik filteranläggning. Med anslutningar från dim 300-1400 och flöden upp till 4000 l/s.


Kontakt
033-17 25 00
[email protected]
Hemsida

EcoVault, SEKA Miljöteknik AB

EcoVault – dagvattenmagasin med filtrering

EcoVault är ett välkänt, platseffektivt dagvattenmagasin med filtrering. Strukturen som blivit lite av en standard i branschen har både en hög reningskapacitet samt flödeskapacitet. Den utformas, till exempel genom anpassade filter samt utefter de platsspecifika förutsättningar som finns med avseende på flöden och typ av föroreningar. De platseffektiva egenskaperna gör att EcoVault kan användas i stället för större dammar men ändå uppnå god reningsgrad på grund av filtrering.

EcoVault reducerar;
– Partiklar
– Metaller
– Petroleumprodukter
– Lösningsmedel
– Mikroplaster
– Näringsämnen etc.

Dagvattenmagasinet, som finns i olika former och storlekar, lämpar sig väl för allt från småskaliga till storskaliga infrastrukturanläggningar, kommunala och industriella dagvattenlösningar, gruvindustrin, och småbåtshamnar m.m.

Kontakt
08-23 53 00
[email protected]
Hemsida

Mobil vattenrening, SEKA Miljöteknik AB

Mobil vattenrening

SEKA Miljöteknik AB erbjuder anpassningsbara container-lösningar för rening av pumpat dagvatten/länshållningsvatten/grundvatten.
Containrarna är utvecklade för sedimentation, avskiljning, filtrering, pH-justering, flockning m.m. av förorenat vatten.
Anläggningarna reducerar partiklar, metaller, PFAS, näringsämnen, petroleumprodukter m.m.

Kontakt
08-23 53 00
[email protected]
Hemsida

Läs mer

Nedan hittar du de senaste artiklarna och expertsvaren på VA-guiden om tekniska filteranläggningar.

Illustrationer

Illustrationer över anläggningen får fritt användas i dagvattenutredningar, rapporter, m.m. så länge du refererar till VA-guiden. Tryck på bilderna för att förstora dem.