Brunnsfilter

Brunnsfilter används för att rena dagvatten nära föroreningens källa. Dessa filter implementeras vanligen direkt i befintliga dagvattenbrunnar eller efter en fördröjningsvolym. Beroende på modell kan brunnsfilter hängas, ställas eller läggas vid inlopp eller utlopp i en existerande brunn. Avskiljning av föroreningar sker då dagvattnet passerar genom filtermaterialet, som varierar beroende på leverantör och på vilka föroreningar som avses avskiljas.

Brunnsfilter passar ofta bra i en miljö där föroreningsbelastningen är relativt hög och det råder plats- eller resursbrist. Lämpliga platser kan därför vara i tät bebyggelse, inom industrier, miljöfarlig verksamhet, längs med vägar och gator eller på parkeringsplatser.

Dimensionering

Dimensioneringskriterier för brunnsfilter, så som höjd, tvärsnittsyta och filtermaterial beror på modell. Då brunnsfiltret placeras i en befintlig brunn behöver ingen ytterligare yta tas i anspråk.

Reningseffekt

Rening kan variera kraftigt mellan brunnar med olika filtermaterial. De flesta har en god reningseffekt av metaller. För att uppnå en långsiktig hög reningsgrad är det dock viktigt att byta filter med jämna intervall innan filtermassan mättas. Ett mättat fillermaterial kan orsaka utlakning av föroreningar vid höga dagvattenflöden. Forskning pågår för tillfället om olika brunnsfilters reningseffekter.

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS olja PAH16
Anläggning % % % % % % % % % % % %
Brunnsfilter 25 -33 45 37 45 35 54 50,5 15 5,5 -12 70

Källa: Reningstabell från dagvatten- och recipientmodellen StormTac (2018)

Projekteringsanvisningar

Anvisningar för installation och underhåll av olika brunnsfilter är oftast leverantörsspecifika.

Viktigt att tänka på/tips

• Brunnsfiltret ska innefatta en konstruktion som tätar mot brunnens väggar.
• För att minska risken för igensättning kan ett galler överst i systemet fånga upp sand, grus, organiskt material och andra större partiklar. Med ett sandfång nederst i systemet kan även de grövre partiklarna från dagvattnet renas bort.
• En bräddfunktion krävs för att förhindra utlakning vid höga flöden.
• Brunnsfilter är ofta exponerade mot olyckor med risk för stora utsläpp av föroreningar. Vid en sådan olycka måste filtret bytas ut och filtermaterialet hanteras och åtgärdas.

Drift och underhåll

• Brunnsfilter kräver tillsyn och underhåll, bland annat slamsugning, med ungefär samma intervall som rännstensbrunnar. Under vintertid ökar behovet av tillsyn och underhåll något.
• Filtret behöver bytas en till fyra gånger om året. Det utbytta fillermaterialet hanteras utifrån föroreningsinnehåll.

Tillsyn

Exempel på punkter som bör undersökas vid tillsyn:
• Hur ofta kontrolleras filtret och hur uppdagas det att det är dags för byte?
• Hur ofta byts filtret ut med nytt?
• Hur tas filtret hand om efter byte?
Mer information om genomgång av dagvattenanläggning finns i Handläggarstöd för tillsyn på dagvattenanläggningar s. 23–24.

Produkter & Tjänster ANNONSER

Absorbo Miljöinsatser, Absorbenta Miljö AB

Sedan 1996 har produkterna monterats i ett otal dagvatten-brunnar runt om i Sverige, allt för att göra det som rinner ner i brunnarna renare.
Miljöinsatserna monteras i brunnarna och fångar förorening-arna direkt vid källan.
Utöver miljöinsatser finns också grovfilter / granulatfällor och vi kan ta fram filter för speciella ändamål och placeringar. Mer information finner ni på vår hemsida.


Kontakt

0430-28340
[email protected]
Hemsida

Acitex Brunnsfilter för oljespill, Acitex Miljöskydd AB

Acitex vattenskyddfilter är en miljöinvestering de flesta har råd med!
Filtret är billigt att köpa, enkelt att installera och kräver ingen speciell kunskap.
Filtret fungerar utmärkt för att suga upp mindre petroleumspill från olika fordon.
Det har även visat sig att filtret suger upp mikroplaster. Det patenterade filtret har använts av kommuner, industrier, bostadsrättsföreningar etc i över 10 år och många referenser finns!


Kontakt

031-14 77 00
[email protected]
Hemsida

FlexiClean dagvattenfilter, FlexiClean AB

Med FlexiClean dagvattenfilter uppfylls kundens behov att rena sitt dagvatten. Skälet till att välja FlexiClean, förutom att det är kostnadseffektivt, är att den ger en direkt effekt från första sekund då filterkassetten placeras i brunnen. Den är lätt att montera i befintliga brunnar och det krävs inte det extrautrymme som t.ex. en damm eller våtmark kräver.

Dagens tätorter består av alltmer hårdgjorda ytor och en direkt följd av det är att mängden dagvatten som måste ledas bort. Förr handlade det enbart om att leda bort dagvattnet till närmsta recipient men i takt med ett ökande miljötänk så har rening av samma dagvatten kommit upp på agendan hos kommuner, väghållare och industrier, vilka alltså är de kunder vi vänder oss till.
Sedan 2012 gäller nya EU-direktiv som klassar dagvatten som avloppsvatten och skall därför renas. EU-direktiven: www.rentdagvatten.se/index.php/eu-direktiv

Pristagare:
Västmanlands miljö- och klimatpris 2019
Västerås Stads Miljöpris 2007
Sustainble Stockholm Award 2006


Kontakt

08-120 17 533
[email protected]
Hemsida

Filterbrunn, Uponor Infra

Filterbrunn för rening av både tungmetaller och olja.

Vår filterbrunn anpassas efter projektet med hårdgjorda ytor upp till 15000 kvadratmeter. Kontakta oss för dimensioneringsförslag.

Kontakt
033-17 25 00
[email protected]
Hemsida

Granulatfällan, SEKA Miljöteknik AB

Granulatfällan – brunnsfilter för reducering av mikroplaster.

Granulatfällan fångar enkelt upp gummigranulat och mikroplaster vid till exempel en konstgräsanläggning.
Oberoende tester visar på >99% reduktion av mikroplaster. Materialval och design gör att underhållet inte blir betungande samt att vattenflödet inte hindras vid kraftiga flöden.
Granulatfällan finns i olika storlekar och utföranden och för olika brunnsdimensioner (mindre enskilda brunnar och större samlingsbrunnar). Det går även att lägga till filtermedia för reduktion av metaller och petroleumprodukter.


Kontakt
08-23 53 00
[email protected]
Hemsida

Läs mer

Nedan hittar du de senaste artiklarna och expertsvaren på VA-guiden om brunnsfilter.

Illustrationer

Illustrationer över anläggningen får fritt användas i dagvattenutredningar, rapporter, m.m. så länge du refererar till VA-guiden. Tryck på bilderna för att förstora dem.