Brunnsfilter

Brunnsfilter används för att rena dagvatten nära föroreningens källa. Dessa filter implementeras vanligen direkt i befintliga dagvattenbrunnar eller efter en fördröjningsvolym. Beroende på modell kan brunnsfilter hängas, ställas eller läggas vid inlopp eller utlopp i en existerande brunn. Avskiljning av föroreningar sker då dagvattnet passerar genom filtermaterialet, som varierar beroende på leverantör och på vilka föroreningar som avses avskiljas.

Brunnsfilter passar ofta bra i en miljö där föroreningsbelastningen är relativt hög och det råder plats- eller resursbrist. Lämpliga platser kan därför vara i tät bebyggelse, inom industrier, miljöfarlig verksamhet, längs med vägar och gator eller på parkeringsplatser.

Dimensionering

Dimensioneringskriterier för brunnsfilter, så som höjd, tvärsnittsyta och filtermaterial beror på modell. Då brunnsfiltret placeras i en befintlig brunn behöver ingen ytterligare yta tas i anspråk.

Reningseffekt

Rening kan variera kraftigt mellan brunnar med olika filtermaterial. De flesta har en god reningseffekt av metaller. För att uppnå en långsiktig hög reningsgrad är det dock viktigt att byta filter med jämna intervall innan filtermassan mättas. Ett mättat fillermaterial kan orsaka utlakning av föroreningar vid höga dagvattenflöden. Forskning pågår för tillfället om olika brunnsfilters reningseffekter.

Projekteringsanvisningar

Anvisningar för installation och underhåll av olika brunnsfilter är oftast leverantörsspecifika.

Viktigt att tänka på/tips

• Brunnsfiltret ska innefatta en konstruktion som tätar mot brunnens väggar.
• För att minska risken för igensättning kan ett galler överst i systemet fånga upp sand, grus, organiskt material och andra större partiklar. Med ett sandfång nederst i systemet kan även de grövre partiklarna från dagvattnet renas bort.
• En bräddfunktion krävs för att förhindra utlakning vid höga flöden.
• Brunnsfilter är ofta exponerade mot olyckor med risk för stora utsläpp av föroreningar. Vid en sådan olycka måste filtret bytas ut och filtermaterialet hanteras och åtgärdas.

Drift och underhåll

• Brunnsfilter kräver tillsyn och underhåll, bland annat slamsugning, med ungefär samma intervall som rännstensbrunnar. Under vintertid ökar behovet av tillsyn och underhåll något.
• Filtret behöver bytas en till fyra gånger om året. Det utbytta fillermaterialet hanteras utifrån föroreningsinnehåll.

Mer information om skötsel av dammar för vägdagvatten finns i Trafikverkets Öppna vägdagvattenanläggningar – Handbok för inspektion och skötsel s. 21–26 och 27–36.

Tillsyn

Exempel på punkter som bör undersökas vid tillsyn:
• Hur ofta kontrolleras filtret och hur uppdagas det att det är dags för byte?
• Hur ofta byts filtret ut med nytt?
• Hur tas filtret hand om efter byte?
Mer information om genomgång av dagvattenanläggning finns i Handläggarstöd för tillsyn på dagvattenanläggningar s. 23–24.

Goda exempel

Goda exempel redovisas här.

Produkter ANNONSER

Filterbrunn, Uponor Infra

Filterbrunn för rening av både tungmetaller och olja.

Komplett nedstigningsbrunn i dimension 1000 mm med modulärt filter. Filtret reducerar metall joner upp till 95 % på en yta av 1000 m2 eller trafikerad yta med 15000 bilar/dag. Brunnen samlar upp 30 liter olja och klarar ett flöde på 12 liter/sekund.

Kontakt
033-17 25 00
infrastruktur.se@uponor.com
Hemsida

Illustrationer

Illustrationer över anläggningen får fritt användas i dagvattenutredningar, rapporter, m.m. så länge du refererar till VA-guiden. Tryck på bilderna för att förstora dem.