Start Dagvatten Anläggningswiki Översilningsytor

Översilningsytor

Översilningsyta

En översilningsyta är en platt gräsyta över vilken dagvatten leds över på bred front. Med en svag lutning rinner vattnet från toppen av slänt, genom en fördelningsanordning och sedan över själva översilningsytan. Vattnet infiltrerar genom ytan eller samlas upp i dike, damm eller ledning vid botten av slänten. Syftet med översilningsytor är främst att avskilja partikelbundna föroreningar och bryta ned organiska ämnen. Ytorna har en viss kapacitet att fördröja flöden som inte är alltför höga. Växter som passar bra är exempelvis rörflen, hundäxing, ängssvingel och timotej.

Ytorna anläggs främst i anslutning till hårdgjorda ytor såsom vägar och parkeringsplatser. De kan även anläggas som en dellösning till ett större tillrinningsområde.

Synonymer

Här redovisas synonymer till översilningsytor.

Dimensionering

Rekommenderad längd av ytan är 5–25 meter och bredden minst tre meter. Minsta anläggningsdjupet bör vara 0,5 m. Lutningen av ytan ska vara 2–10 %, annars bör terrasser inrättas. Utöver detta beror dimensioneringen delvis på markens infiltrationskapacitet och ytans belastning. En översilningsyta fungerar väl för hydrauliska belastningar upp till 50 mm/dygn.

Reningseffekt

Om vattenflödet sker på bred front och ytan är väl utformad och underhållen kan 40–80% av de partikelbundna föroreningarna avskiljas. Även lösta föroreningar kan även avskiljas om marken har god infiltrationskapacitet och väl etablerad vegetation.

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS olja PAH16
Anläggning % % % % % % % % % % % %
Översilningsyta 40 25 55 60 50 55 45 45 20 70 80 70

Reningskapacitet i olika dagvattenanläggningar. StormTac (ver. 2018-03-11).

Projekteringsanvisningar

Viktigt att tänka på/tips

 • Livslängden för en översilningsyta är oftast över 50 år. Efter en tid kommer dock den övre markprofilen troligtvis sättas igen av föroreningar.
 • En fördelningsanordning i toppen av ytan behöver anläggas. Det finns flera olika typer, exempelvis ett makadamlager, ett horisontellt överfall eller justerbara rör.
 • Översilningsytor kan bidra till den naturliga grundvattenbildningen.

Drift och underhåll

 • Vegetation bör etableras direkt vid anläggning för att minimera risk för erosion och ogräs.
 • Regelbunden renhållning och gräsklippning. Vegetationen bör även kontrolleras regelbundet, speciellt på våren, för att se om kompletterande plantering behöver ske.
 • Ytan bör slås tvärs flödesriktningen några gånger per år vid torrt väder. OBS! Under våren kan de förekomma häckande fåglar och slåtter får i sådana fall vänta.
 • Ytskiktet bör luckras eller rensas med jämna mellanrum för att förhindra igensättning av föroreningar. Det rekommenderas att rensa bort lagret istället för att luckra upp eftersom föroreningarna annars kan återinföras till mark när det organiska materialet bryts ner.

Mer information om skötsel av översilningsytor för vägdagvatten finns i Trafikverkets Öppna vägdagvattenanläggningar – Handbok för inspektion och skötsel s. 21–26 och 37–38.

Tillsyn

Exempel på punkter som bör undersökas vid tillsyn:

 • Hur sköts växterna och hur hanteras de efter rensning? Kontrollera att vegetationen inte dominerar en för stor del av ytan.
 • Finns tecken på erosion eller fint material i slänter? Riskerar intilliggande material att sätta igen anläggningen?
 • Hur ofta kontrolleras sedimenttillväxten? När planeras sedimenttömning och av vilka delar av dammen?
 • Hur hanteras sedimentet vid tömning? Sker provtagningar för att se om det är miljöfarligt?

Mer information om genomgång av dagvattenanläggning finns i Handläggarstöd för tillsyn på dagvattenanläggningar s. 16–18.

Goda exempel

Produkter & Tjänster ANNONSER

Annonserade produkter och tjänster visas här.

Läs mer

Nedan hittar du de senaste artiklarna och expertsvaren på VA-guiden om översilningsytor.

Illustrationer

Illustrationer över anläggningen får fritt användas i dagvattenutredningar, rapporter, m.m. så länge du refererar till VA-guiden. Tryck på bilderna för att förstora dem.