Om projektet

Klimatförändringarna väntas leda till förändrade nederbördsmönster, såväl längre torrperioder som skyfall väntas bli vanligare och urbana områden med hög andel hårdgjorda ytor är särskilt sårbara.

En hållbar dagvattenhantering kan bidra till att öka våra städers motståndskraft mot skyfall och torka genom att fördröja vatten på platser där det kan nyttjas som en resurs och
inte riskerar att orsaka skada. Rätt utformat kan hållbara dagvattenåtgärder även öka trivsel och bidra till biologisk mångfald.

Kvartersmarken utgör cirka 70 % av våra städer, och har därmed en enorm potential att bidra med ytor för åtgärder. Dagvatten- och skyfallshantering på kvartersmark är dock särskilt utmanande på grund av det stora antalet inblandade aktörer, lagstiftningen som i dagsläget inte möjliggör en tydlig kravställning, och bristande kunskap om tekniker för hållbar
vattenhantering. Detta gäller vid nybyggnation och i synnerhet när åtgärder ska till i den befintliga byggda miljön.

SODA-projektet involverar aktörer från alla delar av samhällsbyggnadsprocessen och fokuserar på de nyckelfrågor som behöver lösas för att uppnå en hållbar dagvatten- och skyfallshantering på kvartersmark. Projektets mål är att bryta låsningar och underlätta
samverkan, detta sker genom

  1. Process- och organisationsutveckling
  2. Modeller för samverkan och samfinansiering
  3. Utveckling av en samordningsroll för dagvatten
  4. Upphandlingsstöd och teknikutveckling
  5. Utbildningsinsatser mot en bredd av aktörer
  6. intern och extern kommunikation

Det långsiktiga målet är fler dagvatten- och skyfallslösningar på kvartersmark som ger en ökad robusthet mot klimatförändringarna, i den befintliga miljön såväl som vid nybyggnation.


Senaste nytt

Här presenteras de senaste nyheterna och uppdateringarna från arbetet med projektet.

Sundsvalls kommun satsar på samordnare för bättre dagvatten- och skyfallshantering

I Sundsvalls kommun har Linnéa Mothander påbörjat sin nya roll som VA- och dagvattensamordnare, en roll framtagen som en del av forskningsprojektet SODA. Tanken...

RISE arrangerar ny omgång av kursen ”Dagvatten- och skyfallssamordnare”

En ny omgång av grundkursen ”Dagvatten- och skyfallssamordnare” går av stapeln den 22 maj i Stockholm. Kursen är framtagen inom dagvattenprojektet SODA och är...

Policyguide för att möjliggöra innovativ hållbar dagvattenhantering på kvartersmark

I en ny guide framtagen inom dagvattenprojektet SODA ges förslag på olika policyverktyg, riktade till olika aktörer inom dagvattenprocessen, som ska gynna samverkan och...

Vägledning till bostadsbolag om klimatanpassning av befintligt fastighetsbestånd

En ny vägledning framtagen inom det Vinnovafinansierade dagvattenprojektet SODA ger tips och råd till bostadsbolag som vill påbörja arbetet med att klimatanpassa sitt befintliga...

Dagvattenprojektet SODA får en fortsättning

Det Vinnova-finansierade projektet ”Samverkan för ett hållbart omhändertagande av dagvatten på kvartersmark” har fått nya forskningsmedel. Under 2024 och 2025 kommer projektet utvidgas till...

Utmaningar och framgångsfaktorer för dagvattenhantering på kvartersmark

Lagstiftning, samordning mellan aktörer och skeden samt bristande kunskap om dagvattenfrågor utgör de största utmaningarna när det gäller dagvattenhantering på kvartersmark. Det visar en...

Ny pilotutbildning ska ge fler blågröna dagvattensamordnare

Forskningsprojektet SODA har identifierat behovet av samordning mellan olika kompetens- och teknikområden som en framgångsfaktor för arbetet med hållbar dagvattenhantering och multifunktionella naturbaserade lösningar....

Med finansiering från:

Projektparter:

Vill du vara med i intressentgruppen?

Intressentgruppen är fortfarande öppen för fler organisationer. Klicka på knappen och fyll i vårt intresseformulär!

Intressentgrupp: