Sundsvalls kommun satsar på samordnare för bättre dagvatten- och skyfallshantering

Linnea Mothander, VA- och dagvattensamordnare vid Sundsvalls kommun

I Sundsvalls kommun har Linnéa Mothander påbörjat sin nya roll som VA- och dagvattensamordnare, en roll framtagen som en del av forskningsprojektet SODA. Tanken är att dagvattensamordnaren ska ha det övergripande ansvaret för samordning kring dagvatten och skyfall.

Just nu pågår det Vinnova-finansierade forskningsprojektet Samverkan för hållbart omhändertagande av dagvatten och skyfall på kvartersmark (SODA). I projektet har man sedan tidigare identifierat att samordning mellan skeden, förvaltningar och aktörer är en framgångsfaktor för att lyckas med dagvattenhantering. Man konstaterade även att en dagvattensamordnare, med tvärsektoriellt ansvar för dagvatten- och skyfallsfrågor, skulle kunna vara en väg framåt mot en förbättrad samordning.

Som ett nästa steg sökte därför det projektledande institutet RISE efter en kommunal eller privat aktör med intresse för att tillsätta en dagvattensamordnare. En av aktörerna som visade intresse var Sundsvalls kommun, och sedan ett antal veckor tillbaka är Linnéa Mothander, före detta miljöstrateg på kommunen, som VA- och dagvattensamordnare.

Hur kommer det sig att Sundsvalls kommun valde att tillsätta en dagvattensamordnare?

– Sundsvalls kommun har sedan några år tillbaka konstaterat att det kan vara svårt att rekrytera och behålla personer med VA-kompetens på kommunen. Detta beror dels på att rollerna ofta är delade med andra typer av frågor och på att personen blir rätt ensam i sin roll. Därför har en dialog om samverkan mellan kommunen och VA-bolaget, i syfte att samla VA-kompetensen på samma ställe, funnits sedan en tid. Så när SODA-projektet annonserade efter kommuner som ville arbeta testa konceptet ”Dagvattensamordnare” så tyckte vi att det var dags att göra slag i saken!

Vilka utmaningar står kommunen inför när det kommer till dagvattenhantering?

– Åh, samma som de flesta kommuner, antar jag. Klimatförändringar, tidigare samhällsplanering som inte tagit hänsyn till dagvattenfrågan, platsbrist i staden, reningsbehov, ansvarsgränser, samordningsfrågor, diffus reglering/lagstiftning och så vidare.

– Mer specifikt för Sundsvall så är förstås dagvattenhantering i befintlig miljö i staden den största utmaningen. Sedan så planerar vi för en industrietablering som på kort tid kommer leda till en stor utbyggnad av staden med bland annat nya bostadsområden och verksamhetsområden. Det gör att vi måste vara bra på dagvattenfrågor vid planering av ny bebyggelse också.

Finns det något som Sundsvalls kommun och MittSverige Vatten och Avfall (MSVA) är särskilt duktiga på när det gäller dagvattenhantering, som du skulle vilja lyfta fram?

– Sundsvalls kommun har jobbat en hel del med dagvatten- och klimatanpassningsfrågor och tagit fram underlag som vi kan använda i vårt dagliga arbete. MSVA har på senare år byggt en del olika dagvattenanläggningar och har med hjälp av forskningsnätverket Dag & Nät utvärderat deras funktion. Jag hoppas att det är till nytta även för andra aktörer utanför Sundsvalls kommun.

Vad mer specifikt innebär din nya roll? Inom vilka skeden i processen kommer du vara delaktig?

– Först vill jag lägga till att den här rollen, som nu kommit att heta ”VA-och dagvattensamordnare”, även innehåller alla VA-strategiska frågor för kommunen, inte bara dagvattenfrågor. Än så länge finns det en lång önskelista på vad jag skulle kunna göra och jag hittar fler behov hela tiden.

– Jag skulle säga att en dagvattensamordnare behövs i alla skeden av samhällsplaneringsprocessen, som översikts- och detaljplanering, bygglov och exploatering och inom alla områden där kommunen arbetar, till exempel strategisk styrning, verksamhetsplanering, drift och klagomålshantering. Vi kommer snarare att få göra en prioritering av i vilka projekt som jag ska gå in i och när.

Vad har du för egna förhoppningar om vad rollen kan leda till för dagvattenarbetet i kommunen?

– Jag hoppas att rollen kan bidra med en bredare förståelse för VA- och dagvattenfrågorna. Att vi blir ännu bättre på att samverka och förstå varandra och att kommunen blir bättre på att ta sitt ansvar för dagvatten och skyfall.

– En viktig del som jag hoppas att deltagandet i SODA-projektet leder till är att vi tittar lite ”längre fram” i samhällsplaneringsprocessen än idag men också att vi blir bättre på att få det som planerats att bli verklighet.

Har ni några spännande projekt i gång redan nu, som du kommer vara delaktig i? 

– Just nu håller vi på och tar fram en flerårsplan för projekt som denna roll ska driva eller vara delaktig i. Annars jobbar jag för tillfället mest med klagomålsärenden, miljökontorets tillsyn på kommunens dagvattenanläggningar, dagvattenutredningar och yttranden i detaljplaner samt rutiner för hur vi utser verksamhetsområden. Men fråga gärna i höst igen, då vet jag säkert mer!


Till SODA.