Vägledning till bostadsbolag om klimatanpassning av befintligt fastighetsbestånd

En ny vägledning framtagen inom det Vinnovafinansierade dagvattenprojektet SODA ger tips och råd till bostadsbolag som vill påbörja arbetet med att klimatanpassa sitt befintliga fastighetsbestånd. Skriften beskriver bland annat analyser som bostadsbolagen kan göra för få en bättre uppfattning om vilka fastigheter som utsatta för olika typer av klimatrisker.

Många bostadsbolag äger och förvaltar en stor mängd fastigheter som löper olika stor risk att drabbas av klimatrelaterade skador. Klimatanpassning är ett sätt för bostadsbolagen att minska risken för sådana skador och därmed öka motståndskraften hos fastighetsbeståndet. Samtidigt finns ofta utmaningar kopplat till klimatanpassning när det gäller till exempel rådighet, ansvar och lagstiftning som påverkar vilka åtgärder som är möjliga att vidta.

Baseras på fallstudie från Uppsalahem

En ny skrift framtagen inom det Vinnova-finansierade projektet Samverkan för hållbart omhändertagande av dagvatten på kvartersmark (SODA) syftar till att underlätta för bostadsbolag som vill påbörja ett arbete med klimatanpassning av sitt befintliga bestånd.

Vägledningen ger konkreta tips på underlag som behövs och analyser som kan genomföras för att bostadsbolagen ska kunna bilda sig en uppfattning om vilka fastigheter som är mest utsatta för olika typer av klimatrisker. Innehållet i vägledningen baseras i sin tur på erfarenheter från en fallstudie som genomförts av bostadsbolaget Uppsalahem. Studien omfattade analys av klimatrisker från översvämning och värmebölja.

Vägledningen är uppdelad i sex olika steg, från att förstå vilka typer av risker som fastighetsbeståndet är exponerat för till genomförande av åtgärder och uppföljning. Vägledningen avslutas med ett flertal ytterligare tips på vägledningar och annat kunskapsmaterial gällande klimatanpassning av fastigheter och bebyggelse.

Till vägledningen (pdf)

Fullständig referens: Nordlöf, B. (2024). Klimatanpassning av befintligt fastighetsbestånd–Vägledning riktad till bostadsbolag.