Mölndals stads LOVA-erfarenhet: Nyttigt att samarbeta med branschaktörer

Fokus för Mölndal har varit uppföljande besök på minireningsverk. De provtog surrogatparametrar och uppskattade att åka ut tillsammans med bransch-aktörer. Resultatet av projektet har lett till att de kommer att se över villkoren i tillstånden och förtydliga dem, samt begära in provtagningsinstruktioner i prövningen. De kommer även att börja med uppföljande besök som en del i prövningen.

Artikeln är skriven av Marie Albinsson, Ecoloop.

Hej Maria Fransson och Charlotta Andersson, ni är miljöinspektörer och har drivit projektet Kvalitetssäkring av nyanlagda små avlopp genom uppföljande besök och utvärdering av tillstånd i Mölndals stad. Vi vill gärna höra om era erfarenheter från projektet.

Charlotta Andersson analyserar ortofosfat och turbiditet i fält.

Kan ni kort sammanfatta vad ni har gjort i ert projekt?

Vi har tittat på tre olika typer av minireningsverk, totalt 20 anläggningar.

Vi tittade på en typ av anläggning förra hösten och två typer under våren i år. Det fungerade bra att ha tillsyn på en typ av minireningsverk i taget eftersom vi då kunde fokusera på just den typen av anläggning.

Vi träffade servicetekniker på de första besöken av respektive anläggning. De visade oss hur anläggningarna fungerar och hur provet ska tas. Utan den kunskapen hade det varit betydligt svårare.

Hade i någon erfarenhet av tillsyn på minireningsverk tidigare?

Nej, det hade vi inte. Vi har tänkt på det men inte kommit i gång. I vår kommun är minireningsverk det de flesta ansöker om eftersom det ofta är små tomter och marken vanligtvis består av lera och berg.

Eftersom vi har få avlopp i kommunen, cirka 1 300 har vi relativt bra koll på de äldre anläggningarna. Därför var det ett bra läge att söka LOVA-bidrag för att delta i detta projekt och titta på nyare anläggningar.

Vad har varit mest lärorikt i projektet?

Nyttan av att samarbeta med branschaktörer. Vi har många olika typer av minireningsverk i kommunen och det är därför inte helt enkelt för oss att veta exakt hur varje verk fungerar och hur man tar prov på bästa sätt.

Det har varit väldigt givande att vara ute tillsammans med branschaktörerna och gå igenom anläggningarna. Det är ett tips till andra att ta den kontakten.

Vad har varit svårast i projekten?

Det svåraste har varit att veta att vi tagit prov på rätt sätt. Nu fick vi instruktioner för de anläggningar vi besökte och var ute med servicetekniker, men ibland var det ändå svårt att ta ut ett prov.

Något annat som har varit svårt är att veta hur man ska gå vidare om resultaten inte är bra.

I projektet använde ni utrustning för surrogatparameterprovtagning, hur fungerade det?

Det fungerade bra och stämde även bra överens med det som vi skickade till labb. Men precis som vi sa ovan så är tolkning av provresultat svårt.

På de anläggningar som vi besökte var det ett tydligt samband mellan andra anmärkningar i anläggningen och sämre reningsresultat. Exempel på anmärkning kan vara dålig lukt och avvikande färg på utgående vatten.

Maria Fransson med protokoll och provtagningsutrustning.

Kommer ni att göra några förändringar i er egen prövningsprocess?

Vi kommer att se över villkoren i våra tillstånd och göra förändringar för att det ska bli tydligare för de som ansöker vad villkoren innebär.

Vi har även insett att vi behöver ha mer kontakt med sökanden i prövningsprocessen för att uppmärksamma dem på vilket ansvar de har för sin anläggning.

Vi ser också nyttan av att begära in provtagningsinstruktioner som underlag i prövningen.

Hur tänker ni med uppföljande besök?

Vi tycker att det har varit väldigt värdefullt att göra uppföljande besök, så det kommer vi att fortsätta med. Sedan behöver vi fundera vidare på hur vi på bästa sätt löser det med avgiften för tillsynen, det vill säga om den ska bakas in i prövningsavgiften eller en annan lösning.

Hur har det fungerat att delta i ett gemensamt projekt?

Det har fungerat bra även om alla utom en träff var på Teams, men det hade såklart varit trevligare att ses. Det har varit intressant att få ta del av andras resultat och framför allt de som kollade på andra typer av anläggningar än vi.

Har ni något råd till andra som inte har kommit i gång med tillsyn på minireningsverk?

Ta kontakt med en kommun som redan har börjat, för att få tips om vad som är bra att tänka på. Sen är det mycket enklare att börja med ett fabrikat och inte flera olika samtidigt.

Kontakt

Maria Fransson
Miljöförvaltningen, Mölndals stad
[email protected]

Charlotta Andersson
Miljöförvaltningen, Mölndals stad
[email protected]