Juridiken kring vatten och avlopp, HaV 2015

Havs- och vattenmyndigheten ger en översikt över juridiken kring dricksvatten och avlopp, inklusive dagvatten. Rapporten är tänkt som en uppslagsbok.

HaV anger i förordet att rapporten är tänkt som en uppslagsbok för kommunala tjänstemän och förtroendevalda. Därför finns det mycket referenser och litteraturtips. Tanken är att rapporten ska vara ett juridiskt stöd till tjänstemän och förtroendevalda på kommunerna som kommer i kontakt med frågor som rör vatten och avlopp.

Det finns både grundläggande fakta om rättsprinciper för myndighetsutövning och ett stort antal referenser för den som vill fördjupa sig i detaljer.

I inledningen till rapporten står följande

”Låt oss först slå fast att det inte finns någon samlad VA-lag, eller ens en ambition att det ska finnas en sådan.”

Rapporten är indelad efter de olika lagar som påverkar VA-området; miljöbalken, lagen om allmänna vattentjänster, anläggningslagen och plan- och bygglagen. Det finns även avsnitt om dricksvattenreglering och kommunal VA-planering.

Ladda ned rapporten

Juridiken kring vatten och avlopp
En översiktlig genomgång av juridiken kring dricksvattenförsörjning, samt avledande och rening av spillvatten och dagvatten. Havs- och vattenmyndigheten rapport 2015:15.

Rapporten är en omarbetning och utvidgning av skriften Planera vatten och avlopp som togs fram på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län. Rapporten är på totalt 160 sidor och är skriven av miljöjurist Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik.