Emma Sjögren

Emma Sjögren
Senior miljö- och hållbarhetskonsult
WSP Environmental AB
 

Emma Sjögren vår nyaste expert för va-planering har en magisterexamen i biologi, från Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Emma är särskilt intresserad av vattenfrågor och arbetar sedan 2012 med va-strategiska frågor och prövning av vattenverksamhet på WSP i Karlskrona. Emmas kunder är uteslutande offentliga aktörer där uppdragen är tvärvetenskapliga med utgångspunkt i miljö, teknik, juridik och organisation. Va-planer och dagvattenstrategier är vanliga uppdrag som Emma jobbar med.

Emma besvarar frågor om bedömning av behovet av allmän va-försörjning (§ 6), bedömning av påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten och vilka verktyg det finns att använda. Emma svarar även på frågor om GIS-stödet för små avlopp och ansvarsfrågor om spillvattenförsörjning och dagvattenhantering där lagen om allmänna vattentjänster och miljöbalken möts.