Inga Herrmann

Inga Herrmann, LTU
Inga Herrmann
Biträdande universitetslektor
Luleå Tekniska Universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
 

Inga Herrmann forskar inom VA-teknik och små avlopp vid Luleå tekniska universitet (LTU). Inga svarar på frågor om jämförelser av olika små avloppssystem, uppföljning av markbaserade anläggningar, fosforfilter, BDT-reningsanläggningar med mera.

Inga Herrmann och hennes kollegor på LTU har genomfört många intressanta forskningsprojekt kring små avlopp de senaste åren. Projekten rör bland annat hållbarheten i olika system, problemen med slamtillväxt i anläggningar, provtagning av minireningsverk, avloppsrening med våtmarker med vassbäddar i kallt klimat och bedömningskriterier vid tillsyn av markbaserade anläggningar.

Men hur kommer det sig att så mycket spännande forskning om små avlopp sker just i Luleå?

– Forskning kring avlopp och samhällsbyggnad växte fram starkt vid universitetet i Luleå under 1980- och 90-talen och vi jobbar vidare i den traditionen, säger Inga Herrmann.

Mer information om forskningsprojekten på LTUs hemsida