Jakob Ottoson

Jakob Ottoson
Mikrobiolog och riskvärderare
Livsmedelsverket
 

Smittskydd

Jakob Ottoson är mikrobiolog och jobbar på Livsmedelsverket som riskvärderare. Han har lång och gedigen erfarenhet av att bedöma många olika sorters smittrisker.

– Jag jobbar med att bedöma hur smittämnen beter sig utanför sitt värddjur, säger Jakob Ottoson.

Jakob har forskarbakgrund och lång erfarenhet av att värdera smittrisker

Jakob började sin bana med en utbildning i hälsorelaterad miljömikrobiologi. År 2000 började han doktorera inom forskningsprogrammet Urban Water, om just spridning av smittämnen från avloppsvatten. Då började han jobba systematiskt med riskvärdering som underlag för beslut, i samarbete med nuvarande Folkhälsomyndigheten.

Därefter jobbade han med olika forskningsprojekt på SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt), bl a ett stort EU-projekt om virus i vatten. Sedan gick han över till en forskarassistenttjänst på SLU där han fick fria händer att utveckla området med riskvärdering av virus i vatten, både avlopps- och dricksvatten.

Sedan 2014 jobbar han på Livsmedelsverket, på en avdelning som heter Risk- och nyttovärdering. Han tar fram vetenskapliga underlag för riskhantering, t ex för lagstiftning, råd till konsumenter och kontrollverksamhet. Han har t ex tagit fram underlag om olika virus, parasiter, listeria och antibiotikaresistenta bakterier.

Jakob använder barriär-tänk när det gäller små avlopp

– Det är viktigt att ha flera barriärer, och skyddsavståndet är ofta den viktigaste av dem.

Långa uppehållstider är centralt för att kapa smitt-toppen som blir när någon är sjuk.

– Många av de vattenburna sjukdomarna sprids lätt från person till person, så det är en avvägning när risken för vattenburen smitta blir försumbar i förhållande till risken för smitta när man träffar sin granne på affären istället.

Jakob skrev ett underlag till Havs- och vattenmyndigheten år 2013 kring smittskydd. Där föreslog han log 3 reduktion av bakterier (dvs 99,9 % rening) för normal skyddsnivå och log 5 reduktion (dvs 99,999% rening) för hög skyddsnivå, men Havs- och vattenmyndigheten tog inte med detta i de allmänna råden. Rapporten är ändå en bra introduktion till begrepp som indikatorer och log-reduktion samt barriäreffekt.

– Log 5 rening är svårt att uppnå, det är ett mycket högt krav. Ett kommunalt reningsverk renar vanligen till log 3.

Frågor till Jakob kan handla om till exempel skyddsavstånd, UV-brunnar, virusreduktion i fosforfällor och allt annat som rör smittskydd kopplat till små avlopp.

Rapporten

Bilaga 2. Funktionskrav för Små Avlopp – underlag för beslut om krav på reduktions- och utsläppsnivåer av fekala mikroorganismer från små avloppsanläggningar.
Läs mer eller ladda ned rapporten direkt