Johanna Lindqvist

Johanna Lindqvist
Advokat
Advokatfirman Lindahl
 

Johanna Lindqvist arbetar som advokat på Advokatfirman Lindahl i Göteborg. Johanna har arbetat inom miljörättsområdet sedan 2009 då hon var föredragande på tidigare Miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.

Johannas intresse för miljörättsområdet startade redan under studietiden i Lund. Efter avslutad tingsmeritering vid Göteborgs tingsrätt har Johanna även läst en Master i Internationell Miljörätt vid Macquarie University i Sydney. Förutom arbete som advokat har Johanna även arbetat som verksjurist på Havs- och vattenmyndigheten under ett år. Under denna tid var hon bland annat involverad i arbetet med att ta fram den nationella planen för omprövning av vattenkraften (NAP), frågor kopplade till vattenskyddsområden samt arbetet med sanering av vrak.

Johanna arbetar med rådgivning och biträde vid tillståndsprövningar för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet. Vidare ger hon rådgivning i frågor om tillsyn enligt miljöbalken och biträder vid överklaganden av tillsynsbeslut. Hon arbetar också med ansvarsfrågor enligt 10 kap. miljöbalken, där hon exempelvis bistår med ansvarsutredningar, hantering av avtalsreglering och biträde i myndighets- och domstolsprocesser. Miljöbalkens kopplingar till planeringslagstiftning och vattentjänstlagen är ett område som Johanna tycker är mycket intressant. Där har Johanna erfarenhet av att arbeta med kommuner och va-huvudmän samt fastighetsägare i olika skeden av planarbete och strategiska frågor. Förutom att vara del i VA-guidens expertpanel så föreläser Johanna även om bland annat dagvatten.

Bakgrund:
Advokatfirman Lindahl i Göteborg (2021-)
Agnes Advokatbyrå (2017-2018, 2019-2021)
Havs- och vattenmyndigheten, verksjurist (2018-2019)
Setterwalls Advokatbyrå, bitr. jurist (2011-2016)
Miljööverdomstolen, föredragande (2009-2011)
Göteborgs tingsrätt, notarie (2006-2008)

Utbildning:
Macquarie University, Sidney (Master of Laws 2008)
Lunds universitet (jur.kand. 2001-2005)