MRV

MRV
Branschorganisationen för EN-godkända minireningsverk
 

MRV, branschorganisationen för EN-godkända minireningsverk, kommer att svara på frågor som rör prefabricerade produkter. MRVs talesperson, Terje Skaarnes, berättar att organisationen jobbar för kvalitet och långsiktighet i minireningsverksbranschen. 

Frågorna som VA-guiden skickar vidare från medlemmarna kommer att besvaras av Terje Skaarnes i samarbete med en eller flera av MRVs medlemsföretag. Frågorna kan handla om allt kring prefabricerade produkter så som tekniska frågor kring minireningsverk, CE-märkning, service och underhåll, efterpolering eller frågor kring varierande belastning, t ex i fritidshus.

MRV grundades år 2009 med syftet att verka för kvalitet i minireningsverksbranschen. Enligt Terje Skaarnes fick minireningsverk dåligt rykte under 1980-talet eftersom det då installerades en hel del minireningsverk utan krav och tillsyn från miljöförvaltningarna.

– Medlemskap i MRV innebär en kvalitetsstämpel för företagen. Det ska vara en trygghet för miljökontor och kunder att välja produkter från MRVs medlemmar, säger Terje Skaarnes.

För att en produktleverantör ska få vara medlem i MRV krävs att företaget säljer prefabricerade produkter, företaget ska ha verkat på den svenska marknaden i minst tre år och ha en omsättning på minst 10 miljoner kronor i den svenska verksamheten. MRV har idag sex företag som medlemmar, Evergreen Solutions, Conclean, Skandinavisk Ecotech SEAB, Biovac, Watersystems och Svensk Avloppsrening.

– Alla branscher som växer drar till sig lycksökare, som t ex vill komma undan certifieringar. Ett dåligt rykte för vissa minireningsverk smittar av sig på de mer seriösa företagen, säger Terje Skaarnes.

Han anser att Boverket är en svag aktör och att anmäla oegentligheter kring olika produkter leder ofta ingenstans. När Havs- och vattenmyndigheten bildades hoppades MRV att det skulle komma lite tydligare regler i små avloppsbranschen, men det har ännu inte kommit.

Terje poängterar att man behöver utöva tillsyn på alla typer av avloppsanläggningar. MRV föreslog i sitt remissvar på HaVs förslag från 2016 att alla anläggningar, oavsett utförande, borde tillsynas ungefär vart femte år.

– Det är lättare att kontrollera minireningsverk, men det är lika viktigt att tillsyna markbaserade anläggningar, menar Terje Skaarnes och MRV.

Alla MRVs medlemsföretag utbildar egna servicetekniker. Innan pandemin så var planen att MRV skulle ta fram en grundutbildning, det arbetet kommer att återupptas när det blir möjligt att träffas igen.

Terje poängterar vikten av serviceavtal och berättar att 90 % av MRVs medlemmars kunder har serviceavtal för sitt reningsverk. De åtgärder han anser ska ingå i ett service-avtal är okulär besiktning, genomgång av de mekaniska delarna, byte av slitdelar, normalt sett slamprov samt koll av pH och ortofosfat i utgående vatten.

Slamprov innebär att man tar upp aktivt slam från reningsverkets reaktor och låter det sedimentera. När man sedan studerar provet i det genomskinliga kärlet kontrollerar man att slammängden är rätt och man ser rent okulärt om slammet är lagom gammalt. MRV ger dock inte rekommendationer om vad serviceavtalen ska omfatta till sina medlemmar.

Terje Skaarnes lyfter frågan att det är viktigt hur miljöförvaltningarna formulerar sig i avloppstillstånden.

– Ibland är det otydligt i tillstånden vad kommunen menar med hög skyddsnivå, så det skulle vi önska att kommunerna blir ännu bättre på att specificera, säger Terje Skaarnes.

Ibland upplever han att kommunerna lite slentrianmässigt ställer krav på hög skyddsnivå för hälsoskydd. Han poängterar att bakterier, solens UV-strålning och utspädning är faktorer som fortsätter att ta hand om utsläppet efter att det lämnat reningsverket.

Vem är då Terje Skaarnes?
Han har jobbat med avlopp i snart 20 år, han började som entreprenör och har grävt ner de flesta produkter för små avlopp som finns i Sverige. Innan han började på MRV ägde och drev han Bra Miljöteknik Sverige AB med agentur för reningsverket Biovac i Sverige.

– Avloppen är inte tillräckligt prioriterade i Sverige. Men jag trivs att jobba med utmaningar och det är ett gott gäng människor i den här branschen, avslutar Terje.