VA-guidens bokningsvillkor och integritetspolicy

Ibland behöver vi samla in och hantera personuppgifter. Här beskriver vi vilka uppgifter vi samlar in, varför vi gör det och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifterna.

Här finns även VA-guidens bokningsvillkor som gäller om inget annat meddelats för aktuellt arrangemang i VA-guidens regi.

VA-guidens allmänna bokningsvillkor

 • För att kunna hantera din anmälan till arrangemanget, behöver vi lagra uppgifter som du lämnat, varav en del är personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behöver och uppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation).
 • Vid vissa tillfällen gör vi en deltagarlista vilket innebär att din e-postadress delas med övriga deltagare. Hör av dig om du inte vill dela din e-postadress.
 • Anmälan är bindande och personlig men kan överlåtas. Meddela arrangören i så god tid som möjligt om överlåtelse av plats är aktuell.
 • Vi förbehåller oss rätten att ställa in en utbildning vid för få deltagare.
 • Om föreläsare insjuknar och vi inte kan ersätta hen kommer utbildningen att ställas in men erbjudas vid ett annat tillfälle.
 • Det är inte tillåtet att sprida något material från våra arrangemang, om inte annat anges.
 • Vid händelser då arrangemanget hindras direkt eller indirekt genom till exempel myndighetsåtgärd, naturkatastrof, krig, strejk, blockad, lockout, eller annan liknande omständighet som står utanför vår kontroll och som inte kunde eller skäligen borde ha förutsetts vid tiden för bokningen är VA-guiden befriad från att fullgöra sin förpliktelse att genomföra arrangemanget.
 • Fakturering av deltagaravgiften sker löpande med betalningsvillkor om 30 dagar. Särskild påminnelseavgift utgår med 50 SEK, dröjsmålsränta debiteras med 9,50 %.

Särskilda bokningsvillkor för konferensen Vatten Avlopp Kretslopp

Dessa villkor gäller som tillägg, utöver de allmänna bokningsvillkoren ovan, i samband med konferensen.

VA-guiden förbehåller sig rätten att ändra i programmet vid sjukdom eller frånvaro av föreläsare eller annan nyckelperson.

VA-guiden förbehåller sig rätten att erbjuda programmet vid ett annat tillfälle och/eller digitalt vid:

 • Händelse av större strömavbrott eller liknande som påverkar möjligheten att hålla en konferens och som är utanför VA-guidens kontroll.
 • Händelse av sjukdom där nyckelpersoner på VA-guiden, eller andra aktörer, insjuknar i samband med tiden för konferensen.
 • Folkhälsomyndigheten, Regionen eller annan myndighet inför restriktioner som gör att en konferensen inte kan hållas, till exempel avrådan eller förbud mot resor eller allmänna sammankomster.
Villkor för monterbokningen
 • Bokningen av monter är bindande.
 • En faktura skickas i anslutning till bokningen med en bokningsavgift på 10 000 kr exkl. moms (som är en del av monterpriset). Resterande kostnad för monteryta, extra personer i montern samt eventuella tilläggsbeställningar faktureras i februari.
 • I de fall VA-guiden ställer om till en digital konferens återbetalas bokningsavgiften med undantag för en administrativ avgift på 2 500 kr.
 • Se ovan för information om påminnelseavgift, omställning digital konferens samt om VA-guiden behöver ställa in konferensen.

Bokningsvillkoren uppdaterades 2023-11-16. Hantering av personuppgifter sker enligt VA-guidens integritetspolicy.

VA-guidens integritetspolicy

Allmänt

VA-guiden AB värnar om din personliga integritet. Vi hanterar därför personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy som följer dataskyddsförordningen (GDPR). Vi arbetar löpande med dessa frågor och kan komma att uppdatera denna policy.

När du besöker våra webbsidor, kontaktar oss eller köper våra tjänster accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner även att vi använder elektroniska kommunikationsmedel för att kommunicera och skicka information till dig. Det är därför viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn.

När samlar vi in och behandlar dina personuppgifter?

När du besöker VA-guidens webbsidor (vaguiden.se och avloppsguiden.se) anmäler dig till våra nyhetsbrev, och köper våra  tjänster såsom utbildningar, seminarium, träffar, konferenser, medlemskap, annonser eller när du kontaktar oss samlar vi in dina personuppgifter. Uppgifterna kommer användas för uppföljning och utveckling av VA-guidens tjänsteutbud och de kan också komma att användas för VA-guidens marknadsföringsändamål.

Vilka personuppgifter behandlar VA-guiden om dig?
Vad är syftet med behandlingen?
Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?

Användande av cookies

Vi använder även av cookies. Mer information om hur vi behandlar cookies hittar du i vår separata cookiepolicy.

Till vem lämnar vi ut din data?

Den information som du lämnar till VA-guiden lämnas eller säljs inte vidare men kan komma att lagras eller hanteras av våra samarbetspartners i den utsträckningen det krävs för att administrera vårt åtagande. Bolag som hanterar personuppgifter för VA-guidens räkning upprättar VA-guiden avtal (personuppgiftsbiträdesavtal) med för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter.

Personuppgifter kan komma att lämnas ut enligt lag t.ex. till polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Säkerhet och skydd av dina personuppgifter

VA-guiden värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Vi kan komma att behandla vissa personuppgifter utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller underleverantör som vi har ingått avtal med. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi sparar aldrig uppgifter längre än vi behöver. Viss data slängs direkt, annan sparas olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till. Personuppgifterna kommer att behandlas av oss så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra VA-guidens rättsliga skyldigheter.

Vilka rättigheter har du?

Som registrerad har du flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att:

 • få veta vilka personuppgifter vi har lagrade om dig.
 • få felaktiga, ofullständiga och missvisande uppgifter rättade.
 • begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
 • utöva din rätt till dataportabilitet.
 • invända mot behandlingen av personuppgifter.
 • begära radering av dina uppgifter. Gäller i den utsträckningen som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig.
 • en gång per år kan du kostnadsfritt begära registerutdrag på de personuppgifter vi har om dig. Du ska i sådant fall begära detta skriftligen. En sådan begäran ska vara skriftligt undertecknad av dig.
 • lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen) om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Övrigt

På VA-guidens webbplatsers förekommer länkar till andra webbplatser. Denna policy gäller inte för dessa webbplatser. Du bör ta del av dessa webbplatsers integritets- och dataskyddspolicys innan du lämnar ut dina personuppgifter.

VA-guiden är personuppgiftsansvarig

VA-guiden Sverige AB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker. Våra kontaktuppgifter:

VA-guiden Sverige AB
Brukskontoret
694 99 Skyllberg
organisationsnummer 556743-9509
[email protected], tfn:0583- 405 00

Om du har frågor om vår integritetspolicy eller vår behandling av personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss.

Kontakt

Skriv till oss om du har frågor om bokningsvillkor eller hur vi hanterar personuppgifter. [email protected]