VA-guidens integritetspolicy

Allmänt
VA-guiden AB värnar om din personliga integritet. Vi hanterar därför personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy som följer dataskyddsförordningen (GDPR). Vi arbetar löpande med dessa frågor och kan komma att uppdatera denna policy. Du hittar alltid den senaste versionen på vår hemsida.

När du besöker våra webbsidor, kontaktar oss eller köper våra tjänster accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner även att vi använder elektroniska kommunikationsmedel för att kommunicera och skicka information till dig. Det är därför viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn.

När samlar vi in och behandlar dina personuppgifter?
När du besöker VA-guidens webbsidor (vaguiden.se och avloppsguiden.se) anmäler dig till våra nyhetsbrev, och köper våra  tjänster såsom utbildningar, seminarium, träffar, konferenser, medlemskap, annonser eller när du kontaktar oss samlar vi in dina personuppgifter. Uppgifterna kommer användas för uppföljning och utveckling av VA-guidens tjänsteutbud och de kan också komma att användas för VA-guidens marknadsföringsändamål.

Vilka personuppgifter behandlar VA-guiden om dig?
Vad är syftet med behandlingen?
Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?

Användande av cookies
Vi använder även av cookies. Mer information om hur vi behandlar cookies hittar du i vår separata cookiepolicy.

Till vem lämnar vi ut din data?
Den information som du lämnar till VA-guiden lämnas eller säljs inte vidare men kan komma att lagras eller hanteras av våra samarbetspartners i den utsträckningen det krävs för att administrera vårt åtagande. Bolag som hanterar personuppgifter för VA-guidens räkning upprättar VA-guiden avtal (personuppgiftsbiträdesavtal) med för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter.

Personuppgifter kan komma att lämnas ut enligt lag t.ex. till polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Säkerhet och skydd av dina personuppgifter
VA-guiden värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Vi kan komma att behandla vissa personuppgifter utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller underleverantör som vi har ingått avtal med. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge finns uppgifterna kvar?
Vi sparar aldrig uppgifter längre än vi behöver. Viss data slängs direkt, annan sparas olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till. Personuppgifterna kommer att behandlas av oss så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra VA-guidens rättsliga skyldigheter.

Vilka rättigheter har du?
Som registrerad har du flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att:

  • få veta vilka personuppgifter vi har lagrade om dig.
  • få felaktiga, ofullständiga och missvisande uppgifter rättade.
  • begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
  • utöva din rätt till dataportabilitet.
  • invända mot behandlingen av personuppgifter.
  • begära radering av dina uppgifter. Gäller i den utsträckningen som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig.
  • en gång per år kan du kostnadsfritt begära registerutdrag på de personuppgifter vi har om dig. Du ska i sådant fall begära detta skriftligen. En sådan begäran ska vara skriftligt undertecknad av dig.
  • lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen) om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Övrigt
På VA-guidens webbplatsers förekommer länkar till andra webbplatser. Denna policy gäller inte för dessa webbplatser. Du bör ta del av dessa webbplatsers integritets- och dataskyddspolicys innan du lämnar ut dina personuppgifter.

VA-guiden är personuppgiftsansvarig
VA-guiden Sverige AB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker. Våra kontaktuppgifter:

VA-guiden Sverige AB
Brukskontoret
694 99 Skyllberg
organisationsnummer 556743-9509
info@vaguiden.se, tfn:0583- 405 00

Om du har frågor om vår integritetspolicy eller vår behandling av personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss.