Samlad rapport presenterar 11 projekt

    I slutrapporten från Dag&Näts forskningsprogram, verksamhetsperioden 2010-2013, har 11 forsknings- och utvecklingsprojekt summerats tillsammans med organisation, medel och andra typer av publikationer. Flera av dessa rapporter bidrar till en kompetenshöjning och har mycket matnyttig information. Forskningen utgår från tre olika teman: dagvattenkvalitet, dagvattensystem samt ledningsnät.

    För ämnet skötsel av dagvattenanläggningar finns två rapporter som passar extra bra. Inom temat dagvattenkvalitet har doktoranden Helen Galfi skrivit om sediment i dagvatten där en av slutsatserna är att man vid planering av dagvattendammar ofta underskattar mängden stora partiklar som når dammen vilket kan skapa kostsamma åtgärdsbehov. Dagvattenanläggningen kommer snabbare att fyllas upp med sediment än beräknat, t.ex. med anledning av att djupet är för grunt eller att den totala ytan för att ta emot sediment är för liten. Om inte dammen töms på sediment i tid kan översvämning eller bräddning ske. Även de små partiklarna underskattas enligt studien. Dessa har stor betydelse för negativ miljöpåverkan eftersom de kan vara bärare av föroreningar.

    I temat dagvattensystem har en studie kring funktion hos dagvattensystem skrivits av Ahmed Al-Rubaei, doktorand. Han har undersökt funktionen hos infiltrationsanläggningar, så som permeabel asfalt och gräsarmerad betong, samt dagvattenvåtmarker. I sin studie har det undersökts med statistisk metod vilka faktorer som bidrar till en god prestanda eller om det bidrar till igensättning. Exempel på det kan vara om gatusopning har en inverkan eller ej på genomsläppligheten i markbelaget.

    Läs hela slutrapporten i vår bibliotek (endast för medlemmar).