Urban dagvattenhantering med regnträdgårdar. Exjobb 2015

  Sammandrag
  I Stockholm pågår i dagsläget ett stadsutvecklingsprojekt som kallas Norra Djurgårdsstaden, där visionen är att skapa en hållbar och klimatanpassad stadsdel i världsklass. Stockholms stad har valt att bland annat arbeta med olika former av ekologisk dagvattenhantering i projektet, där en av dessa former är regnträdgårdar. Syftet med denna kandidatuppsats är att ta fram ett gestaltningsförslag för hur dagvattenhanteringen kan lösas med hjälp av regnträdgårdar längs en planerad gata i Norra Djurgårdsstaden. Gestaltningsförslaget baseras på underlag av landskapsarkitektkontoret URBIO, som har erfarenhet av att arbeta med regnträdgårdar. Växter och växtbäddsmaterial är huvudsakligen valda utifrån råd från sakkunniga.

  För att få förståelse för regnträdgårdens funktion och uppbyggnad gjordes en litteraturstudie i arbetets inledande fas. Denna kompletterades med öppna intervjuer som genomfördes med sakkunniga inom regnträdgårdens olika delområden. Regnträdgårdar är en relativt ny metod i Sverige. Att det förhåller sig så präglar resultatet av litteraturstudien och intervjuerna. Idag finns inte tillräckligt mycket kunskap om vilka växt- och markmaterial som bör användas i regnträdgårdar i svenskt klimat.

  Uppsatsens resultatdel innefattar inventering och analys av området samt ett gestaltnings- och växtförslag för den planerade Gårdsgatan. Förslagets utformning baseras på litteraturstudien och intervjuerna. Gestaltningen omfattar hela gatan i det aktuella området, där utmaningen ligger i att förena ytor för socialt samspel med ett lätt trafikflöde och regnträdgårdar i Gårdsgatans smala gaturum. Utformningen syftar till att förmedla känslan av en urban småskalig stadsgata, där den hårda strukturen mjukas upp av regnträdgårdarnas gröna ytor. Höjdskillnaderna i platsens norra del tas upp med trappor och terrasserade planteringsytor. Denna yta är en bilfri zon. I gaturummets södra del föreslås en shared space-yta. Förslaget presenteras med en gestaltningsplan, en planteringsplan, visionsbilder och en växtlista. Alternativa gestaltningsmöjligheter diskuteras i uppsatsens avslutande del.

  Ladda ner
  Gestaltningsförslag för urban dagvattenhantering med regnträdgård

  Fullständig referens: Lagerkvist, E och Bååth S, 2015. Urban dagvattenhantering med regnträdgårdar -gestaltningsförslag för Gårdsgatan i Norra Djurgårdsstaden. Kandidatarbete 15 hp, institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet.