Klimatscenarion för alla Sveriges län. SMHI 2015

  Nedan presenteras SMHI:s rapporter för framtidsklimat i Sveriges län enligt två RCP-scenarier (de scenarier som används av IPCC i deras Assessment Reports). Rapporterna presenterar dagens och framtidens (2071-2100) klimat baserat på observationer, beräkningar och modelleringar utifrån två olika utvecklingsvägar: begränsade utsläpp (RCP4.5) respektive fortsatt höga utsläpp (RCP8.5).

  Beroende på län behandlas lite olika information. Alla rapporter har dock information om temperatur, nederbörd, tillrinning och markfuktighet. För länen i norr finns mer information om snöscenarier medan rapporterna för de sydliga länen behandlar scenarier kring vattentillgång och mer detaljerad information kring nederbörd.

  Resultaten presenteras sedan i form av både medelvärden och säsongsvariationer men också som statistiskt sett mer extrema förhållanden. Några intressanta slutsatser från de regionala klimatanalyserna är att om vi fortsätter med samma klimatpolitik som idag (d.v.s. RCP8.5) så kommer vid seklets slut:

  • Norrbottens län att få en temperaturökning på 6-7°C
  • Vegetationsperiodens längd att öka med 80-90 dagar i hela Götaland
  • Nederbörden att öka med mer än 40 % i vissa delar av Norrland under våren, precis som största dygnsnederbörden.
  • Delar av Skåne, Kronobergs, Dalarnas och Gävleborgs län att få 8-10 dagar fler per år med kraftig nederbörd.

  Det finns alltså anledning att regionalt revidera vissa av de klimatfaktorer presenteras i Svenskt Vattens P110. I rapporten skriver man att (s. 34):

  ”Baserat på kunskapsläget 2015 rekommenderas att en klimatfaktor på minst 1,25 bör användas för nederbörd med kortare varaktighet än en timme. För regn med längre varaktighet, upp till ett dygn, bör klimatfaktorn väljas till minst 1,2.”

  Här finns rapporterna för alla 21 län:

  SMHI har även en interaktiv sida med regionala klimatscenarier. Här kan man se modellerade förändringar för 2071-2100 i temperatur, nederbörd, vegetationsperiod och vind för olika årstider och fyra olika IPCC-scenarier.

  Bild från SMHI. Exempel på klimatscenario: förändring av vårens nederbörd i Sverige (karta) och i Västernorrlands län (diagram).