Forskning och innovation för hållbar dagvattenhantering 2016. SVU konferensdokumentation

  Här finner du konferensdokumentation från Svenskt Vattens konferens ”Forskning och innovation för hållbar dagvattenhantering” från 30 nov – 1 dec 2016. Nedan följer alla presentationer. För tre av dem har djupare reportage gjorts – de hittar du här:

  Onsdag 30 november

  1. Svenskt Vattens arbete för hållbar dagvattenhantering
   Anna Linusson, VD Svenskt Vatten
  2. Vad är det Klimatanpassningsutredningen ska svara på?
   Gilbert Nordenswan, Svenskt Vatten
  3. Kunskapsöversikt – föroreningar dagvatten
   Maria Viklander, Luleå tekniska universitet
  4. Vilken teknik fungerar för att ta bort föroreningar från dagvatten?
   Godecke Blecken, Luleå tekniska universitet
  5. Dagvatten – transportmedel för mikroplaster
   Mikael Olshammar, IVL Svenska Miljöinstitutet
  6. Uppdrag: skyfall
   Anna Eronn, Jonas Olsson, SMHI
  7. Blå-gröna lösningars effektivitet i urban dagvattenhantering– erfarenheter från Augustenborg i Malmö
   Salar Haghighatafshar & Johanna Sörensen, Lunds universitet, Maria Roldin, DHI
  8. Stadens hårdgjorda ytor – En stor möjlighet för skyfallshantering
   Björn Schouenborg, CBI
  9. Multifunktionella dagvattenlösningar i täta och biodiversa städer
   Ann-Mari Fransson, SLU
  10. GrönNano – grön infrastruktur och avancerad reningsteknik för hållbara dagvattenlösningar
   Maria Viklander & Annelie Hedström, Luleå tekniska universitet
  11. Planerings- och beslutsprocesser för hållbar dagvattenhantering
   Mattias Hjerpe, Linköpings universitet
  12. Klimatförändringar och städers vatten: Samhällsbyggnadens återkomst?
   Robert Jonsson, Linköpings universitet
  13. Dagvattentaxan som styrmedel för att minska framtida miljöpåverkan och översvämningsrisker
   Maria Eklund, Vatten & Miljöbyrån
  14. Kostnads-nyttoanalys av hållbar dagvattenhantering
   Marika Karras & Kari Ella Read, Lunds tekniska högskola

  Torsdag 1 december fm – Spår 1
  Multifunktionella ytor och smarta lösningar för en god livsmiljö

  1. Hållbar hantering av urbana översvämningar
   Rolf Larsson, Lunds universitet
  2. Vilka regn orsakar översvämning och var?
   Johanna Sörensen, Lunds universitet
  3. Om Malmö varit danskt – en jämförelse av ansvar, ekonomi och hantering av urbana översvämningar
   Shifteh Mobini, Lunds universitet
  4. Helhetssyn på blågröna lösningar – en fallstudie i stadsdelen Söderkulla, Malmö
   Catharina Sternudd, Lunds universitet
  5. Modellering av gröna ytor för bättre dagvattenhantering
   Günther Leonhardt, Luleå tekniska universitet
  6. Dränerande markstenkonstruktioner för hantering av dagvatten i urban miljö
   Fredrik Hellman, VTI
  7. Användning tak för att minska risken för översvämning orsakade av skyfall
   Kaj Pettersson, Chalmers
  8. Kvalitetssäkrade systemlösningar för gröna tak med nolltolerans mot läckage
   Ylva Edwards, CBI Betonginstitutet

  Torsdag 1 december fm – Spår 2
  Lösningar för att minska utsläpp av föroreningar via dagvatten

  1. Föroreningar dagvatten – vad vet vi om källorna?
   Heléne Österlund, Luleå tekniska universitet
  2. Avskiljning av organiska föroreningar i reningsanläggningar för dagvatten
   Karin Björklund, Chalmers
  3. Reaktiva filter för dagvattenbehandling
   Alexandra Andersson-Wikström, Luleå tekniska universitet
  4. Dimensionering och utformning av lokala dagvattenåtgärder för rening och flödesutjämning av dagvatten med hjälp av StormTac Web
   Thomas Larm, StormTac
  5. Hållbar dagvattenhantering i Yinchuan New Town, Kina
   José-Ignacio Ramírez, SWECO
  6. Våtmark för behandling av dagvatten – erfarenhet av 20 års drift
   Godecke Blecken , Luleå tekniska universitet
  7. Multifunktionell dagvattenhantering – biologisk mångfald genom dagvattendammar
   Sebastien Rauch, Chalmers

  Torsdag 1 december em
  Nya forsknings- och innovationsprojekt på gång

  1. Testbäddar för fördröjning och rening av dagvatten i Göteborg
   Helene Sörelius, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
  2. Anonyma källor: Identifiering och karakterisering av källor till diffus föroreningsspridning med urbant dagvatten
   Maria Viklander, Luleå tekniska universitet
  3. Yteffektiv dagvattenrening – Var? När? Hur?
   Annelie Hedström, Luleå tekniska universitet
  4. Dagvattenbiofilter: från standardlösningar till utvecklade tekniklösningar som är anpassade till svenska förhållanden
   Godecke-Tobias Blecken, Luleå tekniska universitet
  5. VISUAL WATER: En interaktiv visualiseringsplattform för klimatresilient urban dagvattenhantering och planering
   Anna Bohman & Erik Glaas, Linköpings universitet
  6. Dag&Nät – planer för framtida forskning
   Maria Viklander, Luleå tekniska universitet