Vatten Avlopp Kretslopp 2017. Konferensdokumentation

  Här finner du konferensdokumentation från konferensen Vatten Avlopp Kretslopp 16-17 mars 2017. Temat för årets konferens var ”Hållbar VA-teknik för stad och land”. Nedan följer alla presentationer som hölls inom dagvattenspåret. För två av dem har djupare reportage gjorts – de hittar du här:

  Torsdag 16 mars

  1. Aktuellt på dagvattenområdet och på Dagvattenguiden
   Hannes Öckerman, VA-guiden
  2. Norrköping jobbar med markavvattning och ansvarsfrågor för diken
   Anna Bellner, Norrköping Vatten och Avfall AB
  3. VISUAL WATER – Visualisering för klimatrobust dagvattenplanering
   Erik Glaas, Linköpings universitet
  4. Regeringsuppdrag för dagvatten
   Jenny Oltner och Pontus Cronholm, Naturvårdsverket
  5. Stockholm stad har satt en nivå för fördröjning och rening av dagvatten
   Eva Vall, Stockholm Vatten och Avfall AB
  6. Vilken indata behövs för att dimensionera en anläggning rätt?
   Thomas Larm, StormTac AB
  7. Utnyttja stadens hårdgjorda ytor för att minska risken för översvämning
   Björn Schouenborg, CBI Betonginstitutet

  Fredag 17 mars

  1. Dagvatten + träd = fördröjning + rening
   Kent Fridell, Edge
  2. Regnbäddar som fungerar – dimensionering, utformning och skötsel
   Kent Fridell, Edge
  3. Gröna tak – från tätskikt till blommande biotoper
   Jonatan Malmberg, Scandinavian Green Roof Institute
  4. Reningseffekter för olika typer av dagvattenanläggningar
   Thomas Larm, StormTac AB