Permeabel asfalt i Arlanda

Föreslagna områden (brunt) för rengöring av asfalt på Eurostop Arlandastad för återskapande av infiltration till grundvattnet.
Asfaltsbeläggning före och efter rengöring. Foto: Anna Thorsell, WRS.

I och med planerad exploatering kring Eurostop Arlandastad kräver Sigtuna kommun att dagvattenåtgärder sätts in för att minska utsläppen till recipienterna Fysingen och Verkaån.

En del av de åtgärder som föreslås vid utredningen för förbättrad dagvattenhantering inom fastigheten är att rengöra och kontinuerligt underhålla beläggningen av permeabel asfalt som anlades vid exploateringen av Eurostop Arlandastad 1992.

Rengöring av permeabel asfalt
I syfte att utreda om asfalten var av typen permeabel asfalt samt om infiltration skedde i någon mån vid befintlig situation och om infiltrationskapaciteten kunde förbättras i och med rengöring planerades infiltrationsförsök och rengöring av ytan.  Infiltrationsförsöken utfördes med enkelring-infiltrometer.

 

Med en enkelring-infiltrometer mäts infiltrationen. Foto: Anna Thorsell.

Fem provpunkter valdes ut för infiltrationsförsök med enkelring-infiltrometer och de visade att om ytan anlades som permeabel asfalt har denna under tiden satts igen och infiltrationskapaciteten har kraftigt minskat eller helt upphört.

Ytan med provpunkterna rengjordes med sugbil och infiltrationstester genomfördes i exakt samma punkter efter rengöring. Rengöringen gav över förväntan gott resultat. Se tabell 1 och tabell 2 för infiltrationskapacitet före respektive efter rengöring.


Vattenfördröjning och vattenreglering
Direkt efter rengöring klarade ytan att omhänderta upp emot både 50- och 100-års regn. Kravet är dock att ytan över året, dvs. i snitt mellan de minst årliga rengöringarna, ska kunna omhänderta dimensionerande 10-årsregn.

Vattenrening
Rening av dagvattnet kommer att ske genom filtrering i underliggande jordart som enligt SGU:s karttjänst anges vara postglacial finsand.

Vilka förutsättningar krävs för denna typ av dagvattenhantering?

  • Möjlighet till infiltration
  • Underhåll
  • Ej krav på oljeavskiljare

Utdrag ur SGU:s jordartskarta visar på goda infiltrationsegenskaper i underliggande postglaciala finsanden. Som även kommer medföra bra filtrering och rening av infiltrerande vatten innan det når grundvattnet. Genom att återskapa infiltrationsegenskaperna i asfalten minskar flödena från fastigheten, och därmed även belastningen på recipient.

Ladda ner rapport

Resultatet av infiltrationsförsöken som genomfördes på genomsläpplig asfalt, både före och efter rengöring för att återskapa infiltrationsförmågan redovisas i en rapport av WRS. Rapporten belyser också vikten av underhåll av genomsläpplig asfalt för att få en långsiktigt fungerande LOD-anläggning.

Infiltrationsförsök genomsläpplig asfalt