Överdämningsyta i Södertälje

I ett bostadsområde i Södertälje fanns problem med att dagvattenledningsnätet inte räckte till med översvämningar som följd.

Skiss över fördröjningsmagasinet vid Enbärsvägen. Pilarna A-D visar fotopunkter som kommunen använder. Klicka på bild för att förstora.

Telge Nät lät därför bygga en överdämningsyta där dagvatten kan fördröjas innan det släpps vidare i dagvattennätet. Överdämningsytan är placerad i en naturlig lågpunkt i området där också dagvattenledningen ligger.

Genom att schakta ur en del i området och anlägga en låg vall skapades den utjämningsvolym som behövdes. Anläggningen fick en ny dagvattenledning med strypande utlopp och öppna gallerförsedda brunnar i lågpunkterna som tillåter vattnet att stiga upp ur ledningen upp på markytan, för att sedan långsamt avvattnas i ledningsnätet när det finns plats.

Hela ytan har gräsvegetation. I normalfallet är ytan en torr gräsklädd svacka. Den är tillgänglig för allmänheten och kan nyttjas för promenader, lek och annat. De flacka slänterna skapar säkra våtmarksmiljöer när ytan översvämmas.

Anläggningens huvudsakliga syfte är att fördröja dagvattnet och jämna ut flödet i ledningsnätet. Ytan bidrar också till att rena dagvattnet genom att partiklar filtreras och fastnar i vegetationen.

Skötsel
Området sköts med gräsklippning med vanlig åkgräsklippare. Slänter och ytor är anpassade för att kunna skötas som andra gräsytor.

FAKTA

TYP AV ANLÄGGNING: Överdämningsyta
ANLÄGGNINGSÅR: 2008
ÄGARE: Telge Nät
PROJEKTÖR: Telge Nät
ÖVRIGT: Liten kostnad, ytan används för andra aktiviteter när den inte är översvämmad.