Maria Hübinette

Maria Hübinette
Miljövetare
RISE, projektledare inom området resursåterförande avlopp.
 

Tillsyn och handläggning

Maria är miljövetare med lång erfarenhet av handläggning av ärenden om små avlopp. Hon har arbetat med frågorna på kommunal, regional och nationell nivå. Maria besvarar frågor som rör tillsyn och frågor som rör sig i gränslandet mellan juridik och teknik.

För närvarande arbetar som projektledare inom området resursåterförande avlopp hos hos RISE (Research Institutes of Sweden). 2015 tilldelades Maria utmärkelsen VA-guidens avloppshjälte för sina insatser inom området små avlopp.

Maria har bl.a. verkat för förbättrad uppföljning av avloppsanläggningar. Under 2008-2009 arbetade hon fram rapporten Tillsyn på minireningsverk inklusive mätning av funktion

Rapporten ger en sammanställning av mätdata från ett stort antal minireningsverk samt reflektioner över tillsynen av anläggningarna. Rapporten ger även en sammanställning över diverse tillsynsprojekt.