Maria Hübinette

Maria Hübinette
Miljövetare
Kungälvs kommun samt Din VA-konsult
 

Tillsyn och handläggning

Maria är miljövetare med lång erfarenhet av handläggning av ärenden om små avlopp. Hon har arbetat med frågorna på kommunal, regional och nationell nivå. Maria besvarar frågor som rör tillsyn och frågor som rör sig i gränslandet mellan juridik och teknik.

För närvarande arbetar Maria som miljösamordnare inom VA-verksamheten i Kungälvs kommun. Sedan 2016 har Maria en egen firma, Din VA-konsult Hübinette, för att enklare åta sig uppdrag som t.ex. föreläsare. 2015 tilldelades Maria utmärkelsen VA-guidens avloppshjälte för sina insatser inom området små avlopp.

Maria har bl.a. verkat för förbättrad uppföljning av avloppsanläggningar. Under 2008-2009 arbetade hon fram rapporten Tillsyn på minireningsverk inklusive mätning av funktion

Rapporten ger en sammanställning av mätdata från ett stort antal minireningsverk samt reflektioner över tillsynen av anläggningarna. Rapporten ger även en sammanställning över diverse tillsynsprojekt.