Maria Hübinette

Maria Hübinette
Verksamhetsledare
Kungälvs kommun
 

Tillsyn och handläggning

Maria är miljövetare med lång erfarenhet av handläggning av ärenden om små avlopp. Hon har arbetat med frågorna på kommunal, regional och nationell nivå samt som projektledare vid RISE (Research Institutes of Sweden) inom området resursåterförande avlopp. Maria besvarar frågor som rör tillsyn och frågor som rör sig i gränslandet mellan juridik och teknik.

För närvarande samordnar Maria Kungälvs kommuns Agenda 2030-arbete. 2015 tilldelades Maria utmärkelsen VA-guidens avloppshjälte för sina insatser inom området små avlopp.

Maria har bland annat verkat för förbättrad uppföljning av avloppsanläggningar. Under 2008-2009 arbetade hon fram rapporten Tillsyn på minireningsverk inklusive mätning av funktion. Rapporten ger en sammanställning av mätdata från ett stort antal minireningsverk samt reflektioner över tillsynen av anläggningarna. Rapporten ger även en sammanställning över diverse tillsynsprojekt.

Hon tog även fram en projektrapport för att belysa provtagningsresultat från avloppsanläggningar i storleken 26-2000 pe (personekvivalenter). Sammanställning av utsläppvärden från avloppsanläggningar för 26-2000 pe (2009:74)