Peter Ridderstolpe

Peter Ridderstolpe
Biogeovetare med teknisk licenciatexamen i tillämpad ekologi
Firma Ekologisk Teknik
 

Tekniklösningar för småskalig avloppsrening

Peter är biogeovetare med en teknisk licentiatexamen i tillämpad ekologi. Han är grundare av konsultföretaget WRS AB, som arbetar med olika former av vattenvård.

Efter trettio år som medarbetare och delägare till WRS, arbetar Peter vidare som pensionär i egen firma. Peter erbjuder råd och stöd till myndigheter, företag och organisationer som arbetar med vattenrelaterade miljöfrågor.

Sedan 2024 verkar Peter också som särskild ledamot till Mark- och Miljödomstolen i Nacka inom området Vattenvård och VA försörjning. Peter har deltagit i en mängd forskning- och utvecklingsprojekt men framförallt verkat som idégivare och projektör av hundratals anläggningar för omhändertagande av dagvatten, spillvatten och lakvatten, i Sverige men också utomlands.

I expertpanelen besvarar han främst frågor om källsorterande lösningar, BDT-avlopp och naturnära behandlingsteknik.

Peter har bl.a. bidragit till följande rapporter om avloppsrening i mark:

Markbaserad rening – En förstudie för bedömning av kunskapsläge och utvecklingsbehov, 2009.

Forsknings- och utvecklingsbehov inom markbaserad avloppsvattenrening, 2011.

Läget inom markbaserad avloppsvattenrening – Samlad kunskap kring reningstekniker för små och enskilda avlopp, 2012.

Bad-, disk- och tvättvatten – hur farligt är det? Risker, skyddsbehov och reningstekniker, 2013.

Bedömning av självrening och retention i mark vid prövning av små avlopp – smittskydd och fosfor, 2017