Läggningsdjup för VA-ledningar i jord med hänsyn till tjäle. VAV P86, 2001.

    Detta är en reviderad upplaga av VAV P14 (1969), benämnd VAV P 86. Revisionen avser främst en anpassning till det internationella enhetssystemet (SI) och till moderna jordartsbenämningar. Vidare inkluderar den en jämförande beräkningskontroll av diagrammen i figur 3-14. Betydelsen av användningen av cellplast (expanderad polystyren) som isolering i stället för mineralull belyses. Ett särskilt avsnitt med litteraturreferenser har tillkommit.

    Rapporten kan beställas från Svenskt Vattens vattenbokhandel.

    Hej! Vill du läsa hela artikeln?

    Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.