Planbestämmelser om dagvatten -vad får man skriva?

    Oxunda Vattensamverkan försöker reda ut vad man egentligen får skriva för planbestämmelser om dagvatten.Som ett led i det arbetet beställdes en rapport av Jonas Christensen på Ekolagen, som har tittar på frågan ur ett juridiskt perspektiv. Rapporten blev klar i december 2011. Under våren 2012 har rapporten diskuterats inom den grupp som jobbar med dagvatten i Oxundaåns avrinningsområde. Hösten 2012 planeras ett öppet möte där gruppen kommer att presentera sina slutsatser.

    Läs hela rapporten på Oxunda Vattensamverkans hemsida