HydroNu – Hydrologiskt nuläge, SMHI

  I februari släppte SMHI en ny webbtjänst för att stödja miljöövervakningen och vattenförvaltningen i Sverige men är fritt tillgänglig för alla. Hydrologiskt nuläge, eller HydroNu som den förkortats till presenterar aktuell flödesinformation tillsammans med historiska värden på varje plats för att avgöra hur vanligt förekommande flödena är. Den historiska period som används är 1999-2012.

  En heltäckande bild av aktuella vattenflöden förutsätter modellberäkningar eftersom mätningar bara utförs på ett begränsat antal platser i landet. För detta används den hydrologiska modellen S-HYPE som beräknar vattenflöden för ca 36000 platser i landet sammankopplade i avrinningsområden. Beräkningarna presenteras i både karta och diagram, där aktuella vattenflöden alltid jämförs med platstypiska förhållanden. Det gör det möjligt att avgöra om flödet på något sätt avviker från vad som är normalt för just denna tid och plats.

  Informationen har stort värde inom exempelvis miljöövervakningen, där vissa vattenprovtagningar inte bör utföras när flödet är onormalt högt eller lågt för att vara jämförbara med tidigare prover, medan andra provtagningar kanske snarare bör utföras under hög- eller lågflöden för att beskriva extrema ämnestransporter eller koncentrationer.

  Även allmänheten kan ha nytta av HydroNu. Särskilt människor som på ett eller annat sätt är aktiva vid vattendrag, exempelvis sportfiskare och kanotister som kan påverkas om vattenståndet är väldigt högt eller väldigt lågt.

  Länk till information om HydroNu
  Länk till webbtjänsten HydroNu

   

  Redaktörens kommentar

  • Webbtjänsten kan vara användbar när det gäller provtagning av prioriterade ämnen eller andra typer av undersökningar som gäller mängd ämne/volym. Det är viktigt att kunna minimera felkällorna när till exempel statistik ska jämföras med tidigare års mätningar.
  • Beräkningar för historiska flöden kan vara användbara vid planering av kulverteringar eller avledning till befintliga dagvattensystem. Det är viktigt att planera för riskerna för översvämningar i framtiden.
  • Diagrammen som webbtjänsten erbjuder kan vara ett informativt sätt att göra siffror och beräkningar mer intressant för politiker och chefer som inte är insatta i ämnet dagligen.