Nytt år och nya dagvattentaxor

    I enlighet med Lagen om Allmänna Vattentjänster (LAV) ska kommunen ta ut en specifik taxa för omhändertagande och rening av dagvatten. Avgifter för dagvatten kan sen 2006 inte längre ”bakas in” i den ordinarie brukningstaxan för vatten. Det är också vanligt att man gör skillnaden dagvatten gata (avvattning av allmän platsmark) samt fastighet (avvattning av tomtmark). Denna särskiljning brukar anges i VA-huvudmannens ABVA.

    Läs ett pressmeddelande från NSVA, Åstorps kommun, och se hur dem gjort om sin VA-taxa till den 1 januari 2015, läs här.