EU-dom: Ge inte tillstånd till verksamhet som försämrar vattenkvaliteten

    EU-domstolen har slagit fast att vid tillståndsprövning av enskilda verksamheter och projekt ska myndigheten ta hänsyn till hur verksamheten förväntas påverka vattendirektivets mål om god ytvattenstatus. Om verksamheten riskerar att leda till en försämring ska myndigheten inte ge tillstånd till den. En försämring är, enligt domstolen, när en enskild kvalitetsfaktor försämras till en lägre klass. Det behöver alltså inte vara en så stor försämring att den sammanvägda statusen ändras till en lägre klass. Du som är medlem kan läsa mer om domen och kommentarer från HaVs jurist här.