Vatten och avlopp på Almedalen 2016

Här kan du enkelt se de inspelningar som finns av de föreläsningar som hålls i Almedalen mellan den 3-10 juli. Evenemangen under Almedalsveckan genomförs i Visby innerstad.

Dags att satsa på källsortering av urin och svartvatten
Sweden water research höll ett seminarium om sortering av svartvatten och urin. Moderator Mats Johansson, deltagare Marinette Hagman, David Gustavsson, Johanna Spångberg, Anders Finnson, Weine Wiqvist och Peter Wallenberg.

Vem ska betala för vårt vatten?
Havs- och vattenmyndigheten pratar om behovet av vattenåtgärder är stort. En stor del av Sveriges vatten uppnår inte god status. Grundprincipen är att förorenaren betalar. Men är kostnaderna för vattenåtgärder rimliga och var går gränsen för hur mycket en sektor kan bära?

Så kopplar vi upp hela samhället – från lyktstolpar till avloppssystem
East Sweden, Region Östergötland, Linköpings Kommun, Linköpings universitet, Östsvenska Handelskammaren pratar om den fjärde industriella revolutionen är här. Ett forskningsprogram ska bygga kunskap för framtiden. I morgondagens uppkopplade värld kör bilarna själva, drönare är snabba och pålitliga och smarta kognitiva kompanjoner hjälper oss att fatta bra beslut. Tekniken är ett stöd, inte en stressfaktor!

Vem ska förvalta vårt vatten?
Vatten berör oss alla. Vad som händer med och i våra vatten är av stor vikt för samhällsutvecklingen i allmänhet och möjligheten att uppnå miljömålen i synnerhet.

Framtidsvision Östersjön
Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med Världsnaturfonden WWF pratade på Östersjödagarna om hur vi ska nyttja Östersjön i framtiden. För att styra och leda behövs ett mål. Svensk fysisk planering av våra havsområdens användning är en ny möjlighet att påverka framtiden. Vi visar på olika alternativ och initiativ samt diskuterar hur varje framtidsbild kan se ut. Blunda och kom in i 2050.

Beach 2020 – hur ska havet komma i form?
Östersjön är inte friskt, havet har stora problem med fetma och överkonsumtion av näring, så kallad övergödning. Hur kan var och en kan agera för att få havet i form igen?

Så kan miljösektorn sysselsätta våra nyanlända
Det kommer ett stort antal flyktingar till Sverige. I det här seminariet presenteras några exempel på hur de kan bli en tillgång i miljösektorn och berika den svenska resursbasen.

Hur skapar vi giftfria kretslopp mellan stad och land – och vad håller oss tillbaka?
Hur kan vi säkerställa återvinningen av näringsämnen mellan stad och land och samtidigt undvika förorening av miljön? Hur skapar vi attraktiva kretslopp för miljön, konsument och jordbruk och vem betalar? Vilka innovativa tekniska lösningar finns idag och vilka prioriteringar står politiken inför? Ett seminarium som hölls under Östersjödagarna.

Östersjön är vad du äter – vem bär ansvaret för en hållbar matkonsumtion?
Vad och hur mycket vi äter påverkar miljön i havet. Men hur kan miljöpåverkan minska och vem bär ansvaret för en hållbar livsmedelskonsumtion?

Mikroplaster, läkemedelsrester och PFAS
Förutom näringsämnen tillförs Östersjön ett antal andra ämnen. Läkemedelsrester, mikroplaster och PFAS har diskuterats mycket under det senaste året. I det här seminariet sammanfattar vi läget och diskuterar vilka reningsmetoder som fungerar.

Drönare – ett redskap i samhällets tjänst?
Tekniken för drönare utvecklas explosionsartat. Hur kan drönare bidra till samhällsnyttan vid större katastrofsituationer? Vi framtidsspanar kring tillämpningsområden för drönare i allmänhet och som redskap i samhällets tjänst i synnerhet.

Lås upp hindren för ett hållbart samhälle
Under 45 minuter kommer vi samtala med personer som berättar om aspekter som kan få oss att tänka nytt, se nytt och sätta ihop deras perspektiv med förutfattade uppfattningar om vilka hinder som finns för att samverkan och utveckling ska ske mer effektivt. Bäst resultat blir det oftast vid tvärvetenskapliga samarbeten där alla parter lyssnar och lär av varandra och tillsammans skapar innovation och nya tankesätt, men varför händer det så långsamt?

Vart är miljö- och hållbarhetspolitiken på väg, miljöministern?
Ett seminarium som sätter fokus på dagens och morgondagens politik inom miljö- och hållbarhetsområdet. Vi utreder hur de närmaste årens miljöpolitik sannolikt utvecklas och hur det påverkar samhälle och näringsliv. På scenen möter du Sveriges nya miljöminister och miljöpolitiska företrädare från Sveriges riksdag samt landets främsta miljöpolitiska experter.

Vattenforum
Läs Svenskt Vattens referat om de seminarier som arrangerades den 5 juli på Almedalsveckan.
Fastighetstidningen skrev också en artikel från Vattenforums föreläsning Ett riktigt räligt regn.