Dagvattennytt från Almedalen

Under Almedalsveckan fanns det många seminarier om vatten och klimat så Dagvattenguidens utsände representant fick prioritera hårt. Ett återkommande tema var så kallade low tech lösningar – en återgång till naturliga, öppna dagvattensystem som fördröjer och renar dagvattnet samt fyller på grundvattenmagasin. 

Inom många branscher finns paradigmen att utveckling och problemlösning sker genom high tech lösningar. Inom vattenbranschen exemplifieras detta av avsaltning av havsvatten för dricksvattenproduktion eller av rening av avloppsvatten med membranteknik och ozonering. På grund av vattenbristen har både Gotland och Öland byggt avsaltningsanläggningar och fler är planerade.

Low tech kan delvis innebär en återgång till det tidigare för att skapa enkla och mer robusta lösningar. Då grundvattennivåerna är låga finns nu ett förslag på Gotland att utreda om markavvattningsföretagen kan ändras för att kvarhålla mer vatten på land och därmed skapa möjligheter till ökad infiltration till grundvattnet.

Liknande tankesätt finns även inom dagvattenhanteringen där kvarhållning av dagvatten genom att fördröja och rena vid källan även skapar möjligheter att fylla på grundvattennivåerna. Denna paradigm väntas också genomsyra Gotlands nya dagvattenstrategi som bör antas detta år (se tidigare inlägg på Dagvattenguiden).

Denna återgång till low tech kan ses som en närmelse till naturens sätt att rena vatten, som i många fall är överlägsen genom rening i marklager med fastläggning av partiklar samt nedbrytning med hjälp av mikroorganismer. Detta tillvägagångssätt minskar även mängden övergödande ämnen till Östersjön – ytterligare ett problem utan något enkelt svar. Rening av dagvatten är dock en av flera viktiga lösningar.