Va-planeringsfrågor diskuterades på nätverksträff

En nyhet för 2019-års Vatten Avlopp Kretslopp var den förkonferens som hölls tisdag eftermiddag den 12 mars. Förkonferensen samlade ca 60 deltagare som kunde välja mellan aktiviteterna; nätverksträff för va-planerare, nätverksträff för små avlopp eller guidad busstur med dagvattenfokus.

Nätverksträffen för va-planerare samlade intresserade både från Norrland och Åland men flest deltagare slöt upp regionalt från Hallandsområdet. Värdkommunen Halmstad som hälsade oss välkomna var glada att äntligen få till denna typ av nätverksträff då man upplever att man saknar ett naturligt forum för frågorna utöver sin relativt nystartade va-planeringsgrupp inom kommunen.

Vart är ni i er va-planering?
Eftermiddagen startade med en presentation av alla deltagarna på nätverksträffen och så fick man gå laget runt och svara på två frågor:

  1. Var är ni i er va-planering?
  2. Vilken är er största utmaning?

Vi kunde konstatera att de deltagande kommunerna har kommit olika långt i sina va-planeringsfrågor. Utmaningarna är flera men många nämnde tidsaspekten som en av de största utmaningarna, att helt enkelt få va-planen klar i tid.

Introduktion till va-planering och fördjupningar i olika va-planeringsexempel
Efter laget runt fick vi höra Mats Johansson från VA-guiden/Ecoloop hålla en introduktion till va-planering, både om va-planering 1.0 och va-planering 2.0. Ämnet Va-planering 2.0 var även ett inslag under ett av seminariepassen under den stora konferensen Vatten Avlopp kretslopp 2019.

Sedan fördjupade vi oss i flera va-planeringsexempel från olika kommuner med fokus på det förvaltningsövergripande arbetet och hur man organiserat sin va-planering.

Gruppdiskussioner
Nätverksträffen avslutades med gruppdiskussioner med frågor som: Vilka är era prioriterade frågor/aktiviteter på kort respektive lång sikt i er va-planering?

Aktiviteter på kort sikt som diskuterades:

  • Inventera mer små avlopp
  • Ansluta fler till kommunalt verksamhetsområde
  • Bilda verksamhetsområden för dagvatten
  • Samla mer kunskap om enskilt dricksvatten
  • Fokus på dricksvattenförsörjning i hela kommunen
  • Få igång det förvaltningsövergripande samarbetet i en grupp

Aktiviteter på lång sikt sammanföll till stor del med åtgärderna på kort skikt, lite beroende på att tidsperspektivet vid diskussionen för lång sikt sattes till en tioårsperiod.

Foto: En av de mobila pumparna som Halmstad har investerat i för att förhindra översvämningar.

Avslutande busstur med dagvattenfokus
Hela förkonferensen avslutades med en busstur tillsammans med guider från Laholmsbuktens VA. Bussturen var mycket uppskattad och vi fick bland annat besöka de översvämningsskydd i form av vallar, pumpar och dammluckor som kommunen anlagt i Getingeområdet som rönt en hel del uppmärksamhet den senaste tiden.

Forum för va-planeringsfrågor 
Sammanfattningsvis kan VA-guiden konstatera att behovet av att diskutera och mötas för erfarenhetsutbyte är mycket stort bland va-planerare. Ett givet forum saknas ofta regionalt mellan kommuner trots att frågorna är lika, inte minst om hur man organiserar sin va-planering.  ___________________________________________________________________

Relaterat

– Intresserad av att ordna en nätverksträff för va-planering? VA-guiden hjälper gärna till att skapa en mötesplats och att hålla i träffen, läs mer på vår utbildningssida eller kontakta Marie Strand, redaktör på VA-guiden för mer information.

– 9 oktober – Missa inte vår nya grundutbildning i kommunal va-planering och va-juridik i Västerås, mer information hittar du här på VA-guidens utbildningssida.