Uppdraget: hjälpa kommuner att använda Geokalkyl

Regeringen ger Statens geotekniska institut, SGI, i uppdrag att hjälpa kommuner att använda planeringsverktyget Geokalkyl. I uppdraget ingår även att anpassa verktyget för att identifiera och visualisera markens förmåga att infiltrera dagvatten.

Geokalkyl är ett ArcGis-baserat verktyg för att beräkna och visualisera markbyggnadskostnader i tidiga planeringsskeden. Det handlar t ex att beräkna kostnader för grundläggning, schakt- och fyllnadsarbeten utifrån rådande geotekniska förutsättningarna. Det går också att jämföra kostnaden för byggnation i olika områden eller för alternativa placeringar av byggnader inom ett specifikt planområde.

Bidrag till utvecklingsinsatser

Geokalkyl är framtaget av SGI som också äger, förvaltar och vidareutvecklar verktyget. Nu har myndigheten erhållit ett uppdrag av regeringen och 540 000 kronor för att underlätta för kommuner att använda verktyget i sitt planeringsarbete. Uppdraget går framför all ut på att genomföra utbildnings- och demonstrationsinsatser, men också att implementera en ny modul för ekosystemtjänster. Den nya modulen utvecklas inom ramen för det pågående forskningsprojektet Eko-Geokalkyl och ska bl a ge möjlighet att identifiera, dokumentera och visualisera markens förmåga att infiltrera dagvatten.

Läs mer om uppdraget på SGI:s hemsida. På myndighetens hemsida hittar du även mer om Geokalkyl och kan ladda ner verktyget kostnadsfritt.


Relaterat

Klimatförändringarnas påverkan på naturlig mark och geokonstruktioner